دانلود فایل word گذري جامعهشناختي بر مفهوم سبک زندگي با تاکيد بر ضرورت توجه به سبک زندگي اسلامي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word گذري جامعهشناختي بر مفهوم سبک زندگي با تاکيد بر ضرورت توجه به سبک زندگي اسلامي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : همايش سراسري علمي-پژوهشي سبک زندگي

تعداد صفحات :21

چکیده مقاله:

سبک زندگی، مجموعهای از نگرشها، گرایشها و رفتارهای فردی و اجتماعی است که متاثر از باورها و ارزشهای جامعه میباشد و در مجموع شیوهی زندگی کردن را نشان میدهد . سبک زندگی اصطلاحی است که تداعی کننده نوعی انتخاب از میان امکانهای موجود است چرا که در جوامع امروزی، به علت تکثر زمینههای عمل و تنوع م8راجع انتخاب، مفهوم سبک زندگی بیش از پیش در مباحث نظری و فعالیتهای عملی روزمره اهمیت یافته است. بویژه از آن جهت که برخی سبک های انتخابی، با ارزشهای جامعه سازگاری ندارند. به دلیل تفوق ارزشهای دینی در جامعه ایران، انتظار میرود کم و کیف سبک زندگی برگرفته از ارزش های اسلامی -ایرانی و مبتنی بر تعالیم الهی و توحیدی باشد. مطالعه حاضر با روش اسنادی در پی کندوکاو در معنا و چیستی مفهوم سبک زندگی و سیر تاریخی شکلگیری این مفهوم است. در مرحله بعد، محققان با تاکید بر نگاه اسلامی، ضرورت توجه به سبک زندگی اسلامی و استخراج مولفهها و شاخصهای آن را یادآور میشوند. در این راستا، به دلایلی که ذکر میشود، لازم است چیستی، ابعاد و مولفههای سبک زندگی اسلامی-ایرانی ، تبیین و تشریح شود تا ضمن معرفی و حضور فعال آن در سطح جامعه، فضای خودنمایی سبک های معارض با ارزشهای فرهنگی و دینی محدود شود.

لینک کمکی