دانلود فایل word مباني و اصول سبک زندگي از منظر قرآن ومعارف رضوي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مباني و اصول سبک زندگي از منظر قرآن ومعارف رضوي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : همايش سراسري علمي-پژوهشي سبک زندگي

تعداد صفحات :38

چکیده مقاله:

سوال از اصل حیات و چگونه زیستن، امری ریشهدار و ارزشمند در فکر انسانها از آغاز آفرینش تاکنون بوده به طوری که در این مسیر، اندیشههای مختلف و متفاوتی در قالب مکاتب بشری پا به عرصه وجود نهاده است.در حال حاضر سبک زندگی از رشته مطالعات راهبردی جامعه شناسی بوده و هر سبکی از زندگی خواه از مکتبی الهی نشات گرفته و خواه ضددین باشد بر مبانی و اصولی استوار می باشد لذا هدف نوشتار حاضر استخراج مبانی و اصول سبک زندگی از منظر قرآن و معارف رضوی و نقد مبانی سبک زندگی غربی می باشد.روش پژوهش، توصیفی و از نوع تحلیل محتوا بوده و جامعه آماری شامل آیات قرآن کریم و آثار و منابع غنی اسلامی و احادیث و روایات و اقوال منقول از حضرت رضا(ع) است. نمونه گیری به شیوه هدفمند انجام شده است.این پژوهش اصول سبک زندگی بر مبنای آموزه های قرآن کریم و معارف رضوی را ذیل چهار مبنای جهان شناسی، انسان شناسی، معرفت شناسی و ارزش شناسی استخراج و تبیین وتحلیل نموده است.یافته های پژوهش حاکی از آن است که ارایهی بهترین طرح سبک زندگی برای بشر، تنها و تنها از کسی بر می آیدکه خالق انسانها و آگاه از ویژگیها و عالم بر تمام مصالح زندگی آنها بوده و تمام تلاش او در جهت سعادت بشر خلاصه شود و او کسی نیست جز خداوند -یکتا خالق هستی.

لینک کمکی