دانلود فایل word مقايسه ميزان تمايل به سبک زندگي اسلامي ايراني در حوزه اوقات فراغت براي پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي در دختران دانش آموزان شهري و روستايي دروره متوسطه 2 شهرستان آزادشهر سال تحصيلي 95-94

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مقايسه ميزان تمايل به سبک زندگي اسلامي ايراني در حوزه اوقات فراغت براي پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي در دختران دانش آموزان شهري و روستايي دروره متوسطه 2 شهرستان آزادشهر سال تحصيلي 95-94 :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : همايش سراسري علمي-پژوهشي سبک زندگي

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

سبک زندگی از زمره مفاهیمی است که در حوزه جامعهشناسی و مطالعات فرهنگی برای بیان پارهای واقعیتهای فرهنگی مطرح و به کار می رود. از جمله موضوع های نگران کننده در عصر حاضر، توسعه آسیب های اجتماعی مراکز آموزشی مدارس و دانشگاه ها است که به یکی از چالش های فرا روی متولیان و دستاندرکاران امر آموزش و تربیت تبدیل شده است. از این رو در این مقاله سعی شده است تا با مقایسه میزان تمایل به سبک زندگی اسلامی - ایرانی در حوزه اوقات فراغت برای پیشگیری از آسیب های اجتماعی بر روی 60 نفر از دختران دانش آموز دوره متوسطه شهری و روستایی شهرستان آزادشهر، علاوه بر بررسی شیوع آسیب های اجتماعی، نوع فعالیت های انتخابی جایگزین را نیز مورد تحلیل قرار دهد. پژوهش حاضر از نوع میدانی است که با استفاده از آمار توصیفی و از طریق پرسشنامه به مقایسه میزان تمایل به سبک زندگی اسلامی - ایرانی در حوزه اوقات فراغت برای پیشگیری از آسیب های اجتماعی در دختران دانش آموز شهری و روستایی دوره متوسطه 2 شهرستان آزادشهر در سال تحصیلی 95-94 پرداخته است. نتایج بررسی حاضر نشان داد که آسیب های اجتماعی، شبکه های اجتماعی، خشونت و دوستی های موقت به ترتیب بیشترین شیوع را در بین دانش آموزان دختر روستایی و شهری مذکور داشته و از بین فعالیت های انتخابی جایگزین نیز فعالیت های فرهنگی - هنری و قرایت قرآن را دانش آموزان مد نظر، بیشتر مورد اقبال قرار داده اند. همچنین با مقایسه میانگین ها مشخص گردید که بین نوع آسیب های اجتماعی و فعالیت های جایگزین در بین دانش آموزان شهری و روستایی تفاوت معنی داری وجود ندارد و در واقع آسیب های اجتماعی و فعالیت های جایگزین مشترکی در هر دو گروه رویت شد. در نتیجه یافته های این تحقیق به نظر می رسد استفاده از تکنولوژی های مختلف باعث توسعه آسیب ها در فضای روستایی شبیه به شهر ها گردیده و با عنایت به کمبود های متنوع در بافت روستاها لزوم توجه بیشتر به حوزه آسیب ها احساس می شود.

لینک کمکی