دانلود فایل word بررسي ارتباط بين تعداد جلسات کميته حسابرسي و درماندگي مالي در بانک صادرات ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسي ارتباط بين تعداد جلسات کميته حسابرسي و درماندگي مالي در بانک صادرات ايران :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي اقتصاد،مديريت،حسابداري با رويکرد ارزش آفريني

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

هدف این تحقیق بررسی ارتباط بین تخصص مالی و درماندگی مالی در بانک صادرات ایران بوده است. قلمرو مکانی این تحقیق بانک صادرات ایران وقلمرو زمانی سال های بین 1390 تا 1394 بوده است. در این تحقیق، اندازه کمیته حسابرسی، استقلال کمیته حسابرسی، تخصص مالی کمیته حسابرسی وتعداد جلسات کمیته حسابرسی به عنوان متغیر مستقل و درماندگی مالی به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است. در خصوص گردآوری اطلاعاتمربوط به ادبیات موضوع و پیشینه پژوهش از روش های کتابخانه ای و جهت جمع آوری اطلاعات برای تایید یا رد فرضیه های پژوهش از روش کتابخانهای استفاده شد. چنانچه طبقه بندی تحقیقات بر حسب هدف را مد نظر قرار دهیم، تحقیق حاضر در زمره تحقیقات کاربردی قرار دارد، چنانچه طبقه بندیانواع تحقیقات بر اساس ماهیت و روش را مدنظر قرار گیرد، روش تحقیق حاضر از لحاظ ماهیت در زمره تحقیقات توصیفی قرار دارد. نتایج نشان داد بیناندازه کمیته حسابرسی و درماندگی مالی بانک صادرات ارتباط معناداری وجود دارد. بین استقلال کمیته حسابرسی و درماندگی مالی بانک صادراتارتباط معناداری وجود دارد. بین تعداد جلسات کمیته حسابرسی و درماندگی مالی بانک صادرات ارتباط معناداری وجود دارد. بین تخصص مالی کمیتهحسابرسی و درماندگی مالی بانک صادرات ارتباط معناداری وجود دارد.

لینک کمکی