دانلود فایل word بررسي ارتباط بين ساختار مالکيت و ساختار سرمايه با عملکرد شرکت در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسي ارتباط بين ساختار مالکيت و ساختار سرمايه با عملکرد شرکت در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي اقتصاد،مديريت،حسابداري با رويکرد ارزش آفريني

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

هیات مدیره به عنوان یک ابزار حاکمیت شرکتی بهوسیله ترکیب، سازماندهی درونی و فرایندهای تصمیمگیری خود به بهبود اثربخشی خود و در نتیجه بهبود عملکرد شرکت کمک می کند. همچنین تصمیم گیری در مورد ساختار سرمایه یکی از چالش برانگیزترین مسایل پیش روی شرکت ها بوده که در مورد بقای حیات آنها نیز ضروری می باشد. در این پژوهش ارتباط بین ساختار مالکیت و ساختار سرمایه با عملکرد شرکت بررسی شده است. آزمون فرضیات تحقیق به کمک رگرسیون چند گانه به با کنترل عوامل تعیین کننده عملکرد شرکت از طریق دادههای تابلویی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی 1388-1392 می باشد. در نهایت تعداد 105 شرکت که اطلاعات آنها در دسترس بود به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شد و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که که اندازه هییت مدیره و استقلال هییت مدیر با ساختار سرمایه رابطه منفی و معنادار و با عملکرد شرکت رابطه مثبت و معنادار دارند. نتایج تحقیق همچنین نشان داد که ساختار سرمایه تاثیر منفی بر عملکرد شرکت دارد. نتایج همچنین نشان داد که ساختار سرمایه تاثیر منفی بر ارتباط بین استقلال هییت مدیره و عملکرد شرکت دارد، از سویی دیگر نتایج تحقیق تاثیر مثبت ساختار سرمایه بر ارتباط بین اندازه هییت مدیره و عملکرد شرکت را نشان می دهد.

لینک کمکی