دانلود فایل word بررسي ارتباط بين عملکرد شرکت و حاکميتي شرکتي (با رويکرد معادلات ساختاري) در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسي ارتباط بين عملکرد شرکت و حاکميتي شرکتي (با رويکرد معادلات ساختاري) در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي اقتصاد،مديريت،حسابداري با رويکرد ارزش آفريني

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

هر نظام راهبری شرکتها ، مجموعه سیاست ها، روشها و اقداماتی است که برای تامین منافع ذی نفعان شرکتها تدوین و به اجرا گذاشته می شود. هدفنظام راهبری شرکتها، افزایش ضریب اطمینان فعالیت های شرکتها و سیاست های مدیریت در راستای منافع سهامداران به طور مشخص و به طور کلی،تمامی ذینفعان است. بنابراین، میتوان انتظار داشت بین نظام راهبری شرکتها و عملکرد مالی آنها رابطه معنیداری وجود داشته باشد. حاکمیت شرکتیساختاری را فراهم میکند که از طریق آن هدفهای شرکت تنظیم و وسایل دستیابی به هدفها و نظارت برعملکرد تعیین میشود. هدف از این تحقیقبررسی ارتباط بین عملکرد شرکت با حاکمیت شرکتی (با رویکرد معادلات ساختاری) در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است تعدادنمونه پژوهش حاضر برابر با 72 شرکت است. حاکمیت شرکتی با شش متغیر مستقل با عملکرد شرکت مورد بررسی قرارگرفت. دادههای جمع آوری شده بااستفاده از نرم افزار لیزرل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتهاند. نتایج پژوهش با استفاده از معادلات ساختاری بیانگر این است که ابزارهای نظارتی راهبردیشرکت با عملکرد شرکت رابطه معناداری دارند.

لینک کمکی