دانلود فایل word بررسي ارتباط بين مديريت جهادي و اثربخشي سازماني در شرکت آبفارتهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسي ارتباط بين مديريت جهادي و اثربخشي سازماني در شرکت آبفارتهران :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي اقتصاد،مديريت،حسابداري با رويکرد ارزش آفريني

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

تحقیق حاضر به منظور دانلود فایل word بررسي ارتباط بين مديريت جهادي و اثربخشي سازماني در شرکت آبفارتهران انجام گرفته و این تحقیق با روشی توصیفی و پیمایشیصورت پذیرفته است. از آن جا که هدف بررسی ارتباط بین متغیر ها بوده است این تحقیق از نوع همبستگی نیز می باشد. جامعه آماری شامل کلیه کارکنانآبفار تهران بوده که تعدادشان 233 نفر می باشد و از آنجا که دسترسی به تمامی اعضای جامعه وجود داشته با روش سرشماری تمامی اعضای جامعه به عنوان نمونه آماری در نظر گرفته شده است؛ پایایی تحقیق با روش آلفای کرونباخ سنجش شد که عددی معادل 0/780 بوده که نشانگر پایایی و اعتبار قابل قبول تحقیق بوده است، برای تجزیه و تحلیل داده ها نیز از نرم افزار spss استفاده شده است، آمار توصیفی حاکی از آن بود که مدیریت جهادی با میانگین 3/14 و اثربخشی سازمانی با میانگین 3/49 در سطحی بالاتر از متوسط قرار داشتند، همچنین فرضیه اصلی تحقیق مبنی بر بررسی ارتباط معنادار بین مدیریت جهادی و اثربخشی سازمانی در شرکت آبفارتهران با ضریب همبستگی 0/363 در سطح اطمینان 99 درصد مورد تایید قرار گرفت؛لازم به ذکراست فرضیه های فرعی تحقیق مبنی بر ارتباط معنادار بین مولفه های بعد ساختاری مدیریت جهادی واثربخشی سازمانی باضریب همبستگی 0/310 در سطح اطمینان 99 درصد، ومولفه های بعد رفتاری مدیریت جهادی واثربخشی سازمانی باضریب همبستگی 0/470 در سطح اطمینان 99 درصد ومولفه های بعدزمینه ای مدیریت جهادی و اثربخشی سازمانی با ضریب همبستگی 0/370 در سطح اطمینان 99 درصد همگی مورد تایید قرار گرفتند.

لینک کمکی