دانلود فایل word بررسي ارتباط بين وجدان کاري و بهره وري سازماني در مديريت آموزش و پرورش شهرستان مهاباد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسي ارتباط بين وجدان کاري و بهره وري سازماني در مديريت آموزش و پرورش شهرستان مهاباد :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي اقتصاد،مديريت،حسابداري با رويکرد ارزش آفريني

تعداد صفحات :20

چکیده مقاله:

ارتقاء کشور و بهره وری ملی در سایه کار و تلاش میسر خواهد شد و زمانی می توان به این هدف دست یافت که مایه اصلی این تلاش یعنیمجموع انسان های تلاشگر، کارطلب و مجهز به وجدان های بیدار در جامعه موجود باشد. منابع غنی، طبیعی، فرصتهای گسترده تولید و صحنههای بکر عمل، هیچ یک به ثمر نخواهد رسید مگر آنکه وجدان های کاری در جامعه ترویج و ارزش کار در آحاد جامعه درونی شده باشد،لذا می طلبد جهت توسعه و پیشرفت جامعه، نیروی انسانی ماهر و کارآزموده، رعایت وجدان کاری را سرلوحه فعالیت های خود قرار داده ودر جهت رسیدن به نظم اجتماعی و بهره وری جامعه از آن غفلت نورزد. جهت مبانی نظری، پیشینه تحقیق و تبیین نمای کلی سرانجام کار ازروش کتابخانه ای و جهت اجرای عملی کار و گردآوری داده- ها و سایر مراحل اجرا از روش میدانی استفاده می شود. جامعه ی آماریتحقیق شامل کلیه مدیران آموزش و پرورش شهرستان مهاباد می باشد که حجم نمونه آن 160 نفر است که با ستفاده از فرمول کوکرانمحاسبه گردیده و از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبتی برای انتخاب نمونه استفاده شد . به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش آمارتوصیفی- استنباطی استفاده شد و ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه وجدان کاری با پایایی (=0/918) بر اساس مدل سه شاخکی وپرسشنامه محقق ساخته بهره وری با پایایی (=0/929) تهیه شده است. یافته ها و نتایج تحقیق نشان می دهد که بین وجدان کاری و بهره وری سازمانی و زیر متغیرهای آنها یعنی عوامل ساختاری ، عوامل محیطی و عوامل رفتاری با ضریب (0/001)، ارتباط معناداری وجود دارد. همچنین نتایج تحقیق نشان میدهد عوامل محیطی با میانگین رتبه 420/49 بیشترین و عوامل ساختاری با میانگین رتبه 246/93 کمترین تاثیر را بر بهره وری سازمانی دارا می باشند. (p<0/001)

لینک کمکی