دانلود فایل word بررسي امکان ارتباط بازده تحقق يافته با سود تقسيمي در شرکت هاي پذيرفته شده در 1386 و 1387بورس اوراق بهادار ايران در سال

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسي امکان ارتباط بازده تحقق يافته با سود تقسيمي در شرکت هاي پذيرفته شده در 1386 و 1387بورس اوراق بهادار ايران در سال :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي اقتصاد،مديريت،حسابداري با رويکرد ارزش آفريني

تعداد صفحات :20

چکیده مقاله:

موضوع تحقیق حاضر عبارت از بررسی امکان ارتباط بازده تحقق یافته با سود تقسیمی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایرانمی باشد. در فرضیه اصلی تحقیق ارتباط بین بازده تحقق یافته و سود تقسیمی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سالهای 1386آزمون شده است. جامعه آماری بر اساس قلمرو تحقیق حاصل گردیده و شامل شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران است که دربورس اوراق بهادار فعالیت داشته اند که تعداد این شرکت ها در این مدت 307 شرکت بوده است. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندیشده ، تعداد 80 شرکت به عنوان نمونه آماری تحقیق انتخاب شده است. برای تجزیه وتحلیل اطلاعات از روش های آماری مبتنی بر رگرسیون استفادهشد. همه آزمون های آماری و آزمون فرضیه با استفاده از نرم افزار تحلیل آماری Spss17 انجام شده اند. نتایج حاصل از این تحقیق نشان میدهد که: بین بازده سهام تحقق یافته و سود تقسیمی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران در سالهای 1386 و 1387 رابطه معنی داری میان بازدهسهام تحقق یافته و سود تقسیمی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران در سالهای 1386 و 1387 در سطح اطمینان 95 درصد وجودندارد. رابطه معنیداری میان بازده سهام تحقق یافته و سود تقسیمی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران در سال 1386 و 1387 درسطح اطمینان 95 درصد مورد تایید قرار نمی گیرد.

لینک کمکی