دانلود فایل word بررسي امکان ارتباط بازده تحقق يافته با سود تقسيمي در شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار ايران در سال

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسي امکان ارتباط بازده تحقق يافته با سود تقسيمي در شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار ايران در سال :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي اقتصاد،مديريت،حسابداري با رويکرد ارزش آفريني

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

موضوع تحقیق حاضر عبارت از بررسی امکان ارتباط بازده تحقق یافته با سود تقسیمی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارایران میباشد. در این تحقیق ارتباط بین بازده تحقق یافته و سود تقسیمی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران درسالهای 1390 تا 1391 آزمون شده است. فرضیه های فرعی ارتباط بازده تحقق یافته و سود تقسیمی را در هر یک از سالهای 1390 تا1391 به صورت جداگانه آزمون کرده اند. جامعه آماری بر اساس قلمرو تحقیق حاصل گردیده و شامل شرکتهای پذیرفته شده در بورساوراق بهادار ایران است که در دوره دو ساله 91-1390 در بورس اوراق بهادار فعالیت داشته اند که تعداد این شرکتها در این مدت 307شرکت بوده است. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده تعداد 80 شرکت به عنوان نمونه آماری تحقیق انتخاب شدهاست. برای تجزیه وتحلیل اطلاعات از روش های آماری مبتنی بر رگرسیون استفاده شد. همه آزمون های آماری و آزمون فرضیه با استفادهاز نرم افزار تحلیل آماری Spss17 انجام شده اند. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که: بین بازده سهام تحقق یافته و سود تقسیمی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران در سالهای 1390 تا 1391 در سطح اطمینان 99 درصد مورد تایید قرار می گیرد.رابطه معنی داری میان بازده سهام تحقق یافته و سود تقسیمی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران در سال 1390 و 1391در سطح اطمینان 95 درصد مورد تایید قرار می گیرد. به عبارت دیگر، هر چه بازده تحقق یافته شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراقبهادار ایران در سال 1390 و 1391 افزایش می یافت، سود تقسیمی در آن سال بیشتر می شد.

لینک کمکی