دانلود فایل word بررسي امکان ارتباط بازده تحقق يافته با سود تقسيمي در شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار ايران در سال 1388 و 1389

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسي امکان ارتباط بازده تحقق يافته با سود تقسيمي در شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار ايران در سال 1388 و 1389 :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي اقتصاد،مديريت،حسابداري با رويکرد ارزش آفريني

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

موضوع تحقیق حاضر عبارت از بررسی امکان ارتباط بازده تحقق یافته با سود تقسیمی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایرانمی باشد. در فرضیه اصلی تحقیق ارتباط بین بازده تحقق یافته و سود تقسیمی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سالهای 1388تا 1389 آزمون شده است. جامعه آماری بر اساس قلمرو تحقیق حاصل گردیده و شامل شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران استکه در دوره دو ساله 89-1388 در بورس اوراق بهادار فعالیت داشته اند که تعداد این شرکتها در این مدت 307 شرکت بوده است. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده ، تعداد 80 شرکت به عنوان نمونه آماری تحقیق انتخاب شده است. برای تجزیه وتحلیل اطلاعات ازروش های آماری مبتنی بر رگرسیون استفاده شد. همه آزمون های آماری و آزمون فرضیه با استفاده از نرم افزار تحلیل آماری Spss17 انجام شده اند. نتایج حاصل از این تحقیق نشان میدهد که: بین بازده سهام تحقق یافته و سود تقسیمی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران درسالهای 1388 تا 1389 در سطح اطمینان 99 درصد مورد تایید قرار می گیرد. رابطه معنیداری میان بازده سهام تحقق یافته و سود تقسیمی شرکتهایپذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران در سال 1388، 1389 در سطح اطمینان 95 درصد مورد تایید قرار می گیرد.

لینک کمکی