دانلود فایل word بررسي بکارگيري مبناي حسابداري تعهدي کامل در شهرداري بروجرد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسي بکارگيري مبناي حسابداري تعهدي کامل در شهرداري بروجرد :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي اقتصاد،مديريت،حسابداري با رويکرد ارزش آفريني

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

این پژوهش با هدف دانلود فایل word بررسي بکارگيري مبناي حسابداري تعهدي کامل در شهرداري بروجرد انجام شده است. بدین منظور از میان کلیه کارکنان واجدشرایط (دارای حداقل 15 سال سابقه خدمت، حداقل فوق دیپلم مرتبط با مسایل مالی) شهرداری بروجرد در سال 1394 که برابر 30 نفر بودند به عنوان جامعه آماری این پژوهش برگزیده شدند. برای نمونه گیری به سبب کم بودن حجم جامعه آمناری از روش سرشماری استفاده شد و کلیه افراد جامعه آماری به عنوان نمونه انتخاب شدند. به منظور گرد آوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. روایی این پرسشنامه به تایید صاحب نظران رسید و پایایی آن به وسیله آزمون آلفای کرونباخ برابر 0.88 گزارش شد. داده های به وسیله آزمون رتبه بندی فریدمن مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاکی از آن بود که امکان بکارگیری مبنای حسابداری تعهدی کامل در شهرداری بروجرد وجود دارد.

لینک کمکی