دانلود فایل word بررسي تاثير شيوه هاي حفظ و نگهداري منابع انساني بر عملکرد کارکنان (مطالعه موردي:دانشگاه پيام نور استان اصفهان)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسي تاثير شيوه هاي حفظ و نگهداري منابع انساني بر عملکرد کارکنان (مطالعه موردي:دانشگاه پيام نور استان اصفهان) :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي اقتصاد،مديريت،حسابداري با رويکرد ارزش آفريني

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

هدف این پژوهش بررسی تاثیر شیوه های حفظ و نگهداری منابع انسانی بر عملکرد کارکنان دانشگاه پیام نور استان اصفهان در سال 1394 است. جامعه آماری این پژوهش را کارکنان دانشگاه پیام نور استان اصفهان تشکیل داده اند، که تعداد آنها 750 نفر است. با توجه به اینکه جامعه مورد مطالعه محدود بوده، از جدول مورگان برای تعیین حجم نمونه استفاده شده است. ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش پرسشنامه است.در این پژوهش برای بررسی روایی پرسشنامه از روایی صوری استفاده گردیده است. همچنین به منظور تعیین پایایی آزمون از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است که مقدار آن برای هر دو پرسشنامه بالاتر از 0/75 بدست آمد. همچنین جهت تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از نرم افزار SPSS20 استفاده گردیده است. نتایج پژوهش نشان داد که شیوه های حفظ و نگهداری منابع انسانی بطور کلی بر عملکرد کارکنان دانشگاه پیام نور استان اصفهان موثر است. همچنین هر یک از شیوه ها بطور مجزا بر عملکرد کارکنان دانشگاه پیام نور استان اصفهان موثر است.

لینک کمکی