دانلود فایل word بررسي تاثير صورت معاملات فصلي موديان مالياتي بر تشخيص ماليات و درآمدهاي مالياتي در شهرستان ازنا

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسي تاثير صورت معاملات فصلي موديان مالياتي بر تشخيص ماليات و درآمدهاي مالياتي در شهرستان ازنا :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي اقتصاد،مديريت،حسابداري با رويکرد ارزش آفريني

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

مالیات نوعی مشارکت اجتماعی شهروندان است وتامین کننده اهداف خرد وکلان اقتصادی، اجتماعی وسیاسی است. ارایه اطلاعات لازم از جانب مودیان اولین بخش وعنصر اصلی نظام مالیاتی است. نوعی از این اطلاعات صورت معاملات فصلی است. لذا در پژوهش حاضر به بررسی تاثیر صورت معاملات فصلی بر مالیات تشخیصی و مالیاتی وصولی پرداخته شده است. جامعه مطالعاتی پژوهش حاضر تعداد پرونده های رسیدگی شده مشاغل در اداره امور مالیاتی شهرستان ازنا مربوط به عملکرد سال های 1392-1390 بوده است. تعداد 108 پرونده به عنوان جامعه غربال شده تحقیق تعیین گردید. معیار غربالگری در دسترس بودن داده های مورد نیاز در طی دوره مورد بررسی می باشد. برای هر متغیر این پژوهش تعداد 913 داده – سال، جهت آزمون فرضیه های آماری محاسبه شده است. پژوهش موردنظر از جهت نتایج، یک پژوهش کاربردی است. از نظر هدف و ماهیت پژوهش توصیفی از نوع همبستگی می باشد. پژوهش حاضر شامل دو فرضیه اصلی می باشد. در این پژوهش برای بررسی فرضیات پژوهش از رگرسیون EGLS استفاده شده است. جهت تجزیه تحلیل داده ها و آزمون فرضیات از نرم افزار Eviews استفاده شده است. نتایج بیانگر تایید تاثیر صورت معاملات فصلی بر میزان مالیات تشخیصی و مالیات وصولی می باشد.

لینک کمکی