دانلود فایل word بررسي تاثير عوامل ايجاد کننده مزيت رقابتي بر عملکرد سازماني در بانک هاي خصوصي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسي تاثير عوامل ايجاد کننده مزيت رقابتي بر عملکرد سازماني در بانک هاي خصوصي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي اقتصاد،مديريت،حسابداري با رويکرد ارزش آفريني

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

جستجوی راه های جدید جهت رقابت در بازارهای رقابتی جوهره اصلی تفکر استراتژیک و استراتژی بازاریابی بوده و کسبمزیت رقابتی پایدار موضوع اصلی مباحث استراتژی است. وجود مزیت رقابتی در یک سازمان به معنای عملکرد بهتر نسبت به رقباست که در کوتاه مدت سودآوری و در بلند مدت بقا و رشد سازمان را تضمین می کند. از این رو پژوهش حاضر به منظور بررسی تاثیر عوامل ایجاد کننده مزیت رقابتی بر عملکرد سازمان در بانکهای خصوصی اجرا شده است. این پژوهش از نظر هدف، تحقیقی کاربردی و از نظر شیوه گردآوری و تحلیل اطلاعات، توصیفی و ازنوع همبستگی مبتنی بر معادلات ساختاری است. برای گردآوری اطلاعات لازم جهت آزمون فرضیه ها، از پرسشنامه استاندارد حاوی 27 سوال در 7 بعد استفاده شد، و بین 304 نفر از مدیران (روسای شعب) و کارمندان 8 بانک خصوص در استان آذربایجان غربی، به عنوان جامعه آماری تحقیق توزیع گردید. ابتدا با استفاده از روش تحلیل عاملی اکتشافی (آزمون KMO و بارتلت) عامل های مربوط به دو متغیر اصلی تحقیق در جامعه شناسایی و سپس با استفاده از الگوی معادلات ساختاری (تحلیل عاملی تاییدی)، به ارزیابی فرضیه های تحقیق در محیط نرم افزار لیزرل پرداخته شد. یافته ها نشان داد مزیت رقابتی بر عملکرد سازمانی در بانکهای خصوصی تاثیر می گذارد. عوامل ایجاد کننده مزیت رقابتی که قابلیت یادگیری بازار، نوآوری سازمان، قابلیت بازاریابی، مزیت رقابتی پایدار را در برمی گیرند نیز به ترتیب اولویت بر عملکرد سازمان تاثیر گذارند.

لینک کمکی