دانلود فایل word بررسي تاثير متغيرهاي جمعيت شناختي بر بدگماني نسبت به تغيير سازماني در بين کارکنان سازمان آب و فاضلاب شهر يزد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسي تاثير متغيرهاي جمعيت شناختي بر بدگماني نسبت به تغيير سازماني در بين کارکنان سازمان آب و فاضلاب شهر يزد :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي اقتصاد،مديريت،حسابداري با رويکرد ارزش آفريني

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

یکی از چالش های مهم در راستای برنامه های تغییر و بهبود سازمانی، مقاومت کارکنان در برابر اعمال تغییرات بدلیل بدگمانی نسبت به تغییر است. این امر ایجاب می کند که در صورت وجود این پدیده در سازمان، شناسایی شود و عوامل محرک بدگمانی نسبت به تغییر، شناسایی، کنترل و رفع گردند. تحقیق حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ روش، توصیفی است که در آن ابتدا با مطالعه و بررسی متون علمی، ادبیات تحقیق در زمینه بد گمانی نسبت به تغییر در سازمان تدوین شد. سپس با استفاده از پرسش نامه، داده های مورد نیاز به دست آمد. تحقیق حاضر درسازمان آب و فاضلاب شهر یزد انجام شد. روش نمونه گیری، نمونه گیری تصادفی ساده بود و حجم نمونه از طریق فرمول کوکران به دست آمد. نتایج حاکی از این است که هیچیک از متغیرهای جمعیت شناختی سن، تحصیلات و جنسیت روی بدگمانی نسبت به تغییر سازمانی تاثیر ندارد.

لینک کمکی