دانلود فایل word بررسي تاثير متغيرهاي دموگرافيک بر سطح بازارگرايي شخصي کارکنان (مطالعه موردي: يک بانک خصوصي)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسي تاثير متغيرهاي دموگرافيک بر سطح بازارگرايي شخصي کارکنان (مطالعه موردي: يک بانک خصوصي) :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي اقتصاد،مديريت،حسابداري با رويکرد ارزش آفريني

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

اهمیت روز افزون نیروی انسانی و استفاده شرکتها از منابع انسانی برای ایجاد مزیت رقابتی موضوعی قابل توجه است. سازمانهای درگیر در رقابتجهت ارتقای نیروهای انسانی خود استفاده از دوره های آموزشی و راهکارهای دیگر را مد نظر قرار داده اند. بازارگرایی که یکی از عوامل مهممزیت رقابتی سازمانهای امروزیست، در این پژوهش مورد مطالعه قرار گرفته است و عوامل دموگرافیک نیروی انسانی تاثیر گذار بر آن در بینمدیران بانک مورد بررسی قرار گرفته است. اثر پنج عامل رشته تحصیلی، میزان تحصیلات، سن، سابقه کاری و موقعیت سازمانی در این مطالعه برروی سطح بازارگرایی بررسی سنجش شده است. آزمون فرضیات با استفاده از روش مقایسه میانگین ها نشان داده است که هیچ کدام ازمتغیرهای دموگرافیک مورد مطالعه بر روی سطح بازارگرایی کارکنان موثر نیستند.

لینک کمکی