دانلود فایل word بررسي تاثير معيارهاي عملکردي در پرداخت پاداش هاي سازماني بر انگيزش کارکنان (مورد مطالعه: شرکت پتروشيمي ايلام)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسي تاثير معيارهاي عملکردي در پرداخت پاداش هاي سازماني بر انگيزش کارکنان (مورد مطالعه: شرکت پتروشيمي ايلام) :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي اقتصاد،مديريت،حسابداري با رويکرد ارزش آفريني

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

در زمان حاضر که مدیران و رهبران سازمان ها با موقعیت جدید و تغییرات فزاینده ای در امور مواجه هستند، تنها سازمان هایی به توفیق دستخواهند یافت که بتوانند با بهره گیری از انگیزه کارکنانشان، به مواجهه سریع و خلاقانه با شرایط جدید بپردازند. این پژوهش با هدف بررسیتاثیر معیارهای عملکردی در پرداخت پاداش های سازمانی بر انگیزش کاری کارکنان انجام شده است. جامعه آماری تحقیق، کلیه کارکنانشرکت پتروشیمی ایلام به تعداد 236 نفر بوده و نمونه گیری نیز به روش تصادفی ساده انجام گرفته است. به منظور جمع آوری داده های موردنیاز تحقیق از پرسشنامه استفاده گردید. تجزیه و تحلیل داده های تحقیق به روش توصیفی و استنباطی با کمک نرم افزارهای SPSS موردآزمون قرار گرفت. نتایج حاصل از یافته های تحقیق نشان می دهد که ارتباط معنادار و مثبتی بین پاداش های سازمانی براساس معیار هایعملکردی (همکاری، شایستگی و تخصص کارکنان، خلاقیت کاربردی، کیفیت کار، خطر پذیری) با انگیزش کارکنان وجود دارد.

لینک کمکی