دانلود فایل word بررسي تاثير نسبت دوره گردش موجودي ها بر نقدشوندگي سهام شرکتهاي پذيرفته شدهدر بورس اوراق بهادار تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسي تاثير نسبت دوره گردش موجودي ها بر نقدشوندگي سهام شرکتهاي پذيرفته شدهدر بورس اوراق بهادار تهران :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي اقتصاد،مديريت،حسابداري با رويکرد ارزش آفريني

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

نقدشوندگی به معنای قابلیت تبدیل آنی به وجه نقد بدون کسر مبلغی با اهمیت، از ارزش آن می باشد و یکی از ویژگی های مطلوب بازارهایرقابتی است که قابلیت نقدشوندگی یک ورقه سهم به معنای فروش سریع آن است و تعیین عوامل موثر بر نقدشوندگی می تواند به تصمیم-گیری های مناسب، در سرمایه گذاری ها منجر شود. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر نسبت دوره گردش موجودی ها بر نقدشوندگی درشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. به منظور انجام این کار، دادههای مربوط به 64 شرکت پذیرفته شده در بورساوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1389 تا 1394 جمع آوری شده است. متغیر وابسته در این پژوهش نقدشوندگی می باشد و با استفاده ازشاخص آمیوست اندازهگیری و نسبت دوره گردش موجودی ها نیز به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته شده است. نتایج پژوهش نشان داد کهارتباط مستقیم و معناداری بین نسبت دوره گردش موجودی ها و نقدشوندگی سهام وجود دارد.

لینک کمکی