دانلود فایل word بررسي تاثير نقدشوندگي سهام بر اجتناب مالياتي در بين شرکت ها پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسي تاثير نقدشوندگي سهام بر اجتناب مالياتي در بين شرکت ها پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي اقتصاد،مديريت،حسابداري با رويکرد ارزش آفريني

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر نقدشوندگی سهام بر اجتناب مالیاتی در بین شرکتها پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بود. این تحقیق از نظردرجه کنترل و نوع نظارت، در زمره تحقیقات میدانی قرار دارد. چراکه محقق متغیرها را در حالت طبیعی آنها بررسی میکند. از لحاظ روش و ماهیت تحقیق حاضر از نوع تحقیقات پس رویدادی است. از لحاظ وسعت کاربرد، این تحقیق در طبقه تحقیقات کاربردی قرار دارد و این تحقیق از بعد طبقه بندی تحقیقات به لحاظ اهداف آنها در زمره تحقیقات با اهمیت توصیفی قرار دارد. جامعه مطالعاتی پژوهش حاضر دربرگیرنده کلیه شرکتهای لاستیک سازی، شرکتهای تولید سیمان، شرکتهای خودرو سازی و پتروشیمی که در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1390 تا 1394 فعالیت داشتند برابر با 134 شرکت بود که با روش نمونه گیری حذف سیستماتیک تعداد 125 شرکت مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. در این پژوهش برای جمع آوری داده ها و اطلاعات، ابتدا از روش کتابخانه ای استفاده شد. در بخش کتابخانه ای، مبانی نظری پژوهش از کتب و مجله های تخصصی فارسی و لاتین جمع آوری و سپس داده های پژوهش، از طریق جمع آوری داده های شرکتهای منتخب با مراجعه به صورت های مالی حسابرسی شده، گزارش سالیانه هیات مدیره به مجمع، گزارش فعالیت شرکت، ماهنامه بورس اوراق بهادار و سایت کدال و با استفاده از نرم افزار Eviews مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت، نتایج نشان داد که: LIQ: شاخص نقدشوندگی در پژوهش مورد مطالعه بر اجتناب مالیاتی تاثیر معناداری ندارد. CASH: نسبت مانده وجه نقد و شبه نقد به جمع دارایی های ابتدای دوره (به منظور کنترل موقعیت مالی و تعهدات غیرعادی شرکت) بر اجتناب مالیاتی تاثیر معنادار ندارد. ROA: نسبت سود خالص بر اجتناب مالیاتی شرکتهای مورد بررسی در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر دارد. SIZE: لگاریتم طبیعی جمع دارایی های شرکت (به منظور کنترل هزینه های سیاسی اجتناب از پرداخت مالیات)، بر اجتناب مالیاتی تاثیر معنادارندارد. NEWINW: نسبت خالص سرمایهگذاری بر اجتناب مالیاتی شرکتهای مورد بررسی در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر معناداری دارد. INTANG: نسبت دارایی های نامشهود به جمع دارایی های ابتدای دوره (به منظور کنترل ماهیت عملیات شرکت) بر اجتناب مالیاتی تاثیر معنادارندارد. PPE: نسبت خالص اموال بر اجتناب مالیاتی شرکتهای مورد بررسی در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر دارد. LEV: نسبت بدهی های بلندمدت به جمع دارایی ها (به منظور کنترل بدهی های مالیاتی و غیرمالیاتی شرکت)، بر اجتناب مالیاتی تاثیر معنادارندارد. STDROA: انحراف معیار بازده دارایی ها بر اجتناب مالیاتی شرکت های مورد بررسی در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر معناداری دارد.

لینک کمکی