دانلود فایل word بررسي تاثيرتورم برعملکرد عملياتي شرکت و نياز به وجه نقد در شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسي تاثيرتورم برعملکرد عملياتي شرکت و نياز به وجه نقد در شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي اقتصاد،مديريت،حسابداري با رويکرد ارزش آفريني

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

تورم، عملکرد عملیاتی شرکت، موقعیت مدیریت و نیاز به وجهنقد و عرضهی وجه نقد را تحت تاثیر قرار می دهد، از این رو مدیران به تغییر سطوح نگهداشت وجه نقد به طور فعال یا غیرفعال نیاز دارند. سطوح نگهداشت وجه نقد شرکت توازن بین هزینه ها و منافع می باشد. هدف این تحقیق بررسی ارتباط میان تورم، چرخه عملیاتی و نگهداشت وجه نقد می باشد. برای این منظور، از میان شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تعداد 129 شرکت در طول دوره زمانی 1386 تا 1392 به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید و دادههای آنها مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. برای ارایه مدلی مطلوب در این تحقیق از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره و جهت آزمون معنادار بودن مدل رگرسیون از آزمون F و جهت آزمون معنادار بودن ضرایب از آزمون t استفاده شده است. داده های گردآوری شده در نرم افزار Eviews مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج نشان دادند که، تورم و چرخه عملیاتی اثر منفی و معناداری بر نگهداشت وجه نقد دارند. همچنین تورم، رابطه ی منفی بین چرخه عملیاتی و نگهداشت وجه نقد را کاهش می دهد.

لینک کمکی