دانلود فایل word بررسي تفاوت بين خلاقيت شغلي و تعهد سازماني با عملکرد شغلي از لحاظ ويژگي هاي جمعيت شناختي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسي تفاوت بين خلاقيت شغلي و تعهد سازماني با عملکرد شغلي از لحاظ ويژگي هاي جمعيت شناختي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي اقتصاد،مديريت،حسابداري با رويکرد ارزش آفريني

تعداد صفحات :21

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر، بررسی میزان تفاوت بین خلاقیت شغلی و تعهد سازمانی با عملکرد شغلی کارکنان شرکت منیزیم شهرستان سربیشه از نظر سطح تحصیلات و سال های سابقه کار بوده است. روش این پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی بوده و نمونه ای با تعداد 278 نفر از طریق فرمول تعیین حجم نمونه مورگان به شیوه تصادفی طبقه ای از میان 965 نفر، کارکنان شرکت مذکور انتخاب گردید که در نهایت تعداد 236 نفر در این پژوهش شرکت نمودند. ابزار اندازه گیری از سه عدد پرسشنامه خلاقیت شغلی ، تعهد سازمانی آلن و مییر و عملکرد شغلی پاترسون تشکیل شده که به ترتیب دارای پایایی 0/92، 0/76 و 0/79 0 بوده است. این پایایی با استفاده از آلفای کرونباخ محاسبه گردیده است. همچنین روایی پرسشنامهها توسط اساتید متخصص و صاحب نظر مورد تایید قرارگرفت. به منظور تحلیل داده ها از شاخص های آمار توصیفی (درصد فراوانی، فراوانی، مد، میانگین، انحراف معیار و تدوین جدول) و آمار استنباطی برای تعیین میزان همبستگی و رابطه بین متغیرها از تحلیل رگرسیون چندگانه ، ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل واریانس یکطرفه و آزمون تعقیبی توکی با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج تحلیل آماری فرضیه های پژوهش نشان داد که بین متغیر خلاقیت شغلی و تعهد سازمانی با عملکرد شغلی به لحاظ سطح تحصیلات و سابقه کار تفاوت معنا دار وجود دارد.

لینک کمکی