دانلود فایل word بررسي سلامت سازماني و تاثيرآن بر بهره وري منابع انساني (مطالعه موردي: اداره امور منابع آب شهرستان مهاباد)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسي سلامت سازماني و تاثيرآن بر بهره وري منابع انساني (مطالعه موردي: اداره امور منابع آب شهرستان مهاباد) :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي اقتصاد،مديريت،حسابداري با رويکرد ارزش آفريني

تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

این پژوهش با هدف بررسی سلامت سازمانی و تاثیرآن بر بهره وری منابع انسانی در اداره امور منابع آب شهرستان مهاباد با استفاده از روش تحقیقتوصیفی همبستگی انجام گرفت. جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه کارکنان اداره امور منابع آب شهرستان مهاباد اعم از افرادی دارای استخدامرسمی، پیمانی و قرار دادی می باشند که تعداد آنها 70 نفر است که با توجه به محدود بودن جامعه آماری از روش سرشماری با تمام شماریاستفاده گردید. بعبارتی دیگر نمونه آماری تحقیق برابر است با حجم جامعه آماری. برای گردآوری داده ها از دو پرستنامه ی سلامت سازمانی وبهره وری استفاده گردید. پایایی پرسشنامه ها به ترتیب 87 % و 92 % از طریق تکنیک آلفاای کرونباخ بدست آمد. نتایج بوسیله ی نرم افزاربا استفاده از آزمون های همبستگی پیرسون T تست و آنالیزواریانس یکطرفه تجزیه و تحلیل شدند. در این تتحقیق یک فرضیه اصلی و پنج فرضیه تدوین گردیده است. نتایج حاصل از آزمون های آماری و فرضیه ها نشان می دهند :1 . بین هر یک از گویه های سلامت سازمانی (یگانگی نهادی سازمان، نفوذ مدیران، ملاحظه گری، ساخت دهی و پشتیبانی) با بهره وریمنابع انسانی در اداره امور منابع آب شهرستان مهاباد رابطه معناداری وجود دارد.2. میزان سلامت سازمانی و بهره وری با توجه به جنسیت آنها متفاوت است.3 . بین سلامت سازمانی و میزان تحصیلات کارکنان رابطه معناداری وجود دارد.4 . بین بهره وری و میزان تحصیلات کارکنان رابطه معناداری وجود دارد.5. با توجه به نتایج تقیی ، میانگین میاان سلامت سازمانی (3/28) و بهره وری منابع انسانی (3/59) در حد مناسب است. و با عنایت بهوجود رابطه مثبت و مستقیم ابعاد سلامت سازمانی بر بهره وری منابع انسانی، می توان گفت سلامت سازمانی بر بهره وری منابع انسانیتاثیر دارد.

لینک کمکی