دانلود فایل word تغييرات نقدشوندگي در بازار بورس اوراق بهادار تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word تغييرات نقدشوندگي در بازار بورس اوراق بهادار تهران :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي اقتصاد،مديريت،حسابداري با رويکرد ارزش آفريني

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

ریسک نقدشوندگی سهام را می توان یکی از عوامل دخیل در تعیین بازده مورد انتظار سرمایه گذاران دانست. تعیین معیاری بر اساس خصوصیات خود شرکت که بتواند به تعیین میزان نقدشوندگی سهام کمک کند، می تواند به تصمیم گیری مناسب سرمایه گذاران منتهی شود. هدف اساسی تحقیق حاضر بررسی رابطه بین نقدینگی دارایی، نقدینگی سهام و تاثیر سیاستهای سرمایه گذاری و تصمیمات تامین مالی بر این رابطه در شرکت های پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران است. این تحقیق از نوع توصیفی همبستگی است. نمونه آماری تحقیق، شامل 99 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که داده های آنها برای یک دوره 8 ساله (1385 تا 1392) گردآوری و تجزیه و تحلیل شد. برای سنجش متغیر نقدشوندگی سهام از معیار بازده صفر استفاده شده است. نقدشوندگی دارایی ها به روش نقدشوندگی موزون دارایی ها محاسبه شده است. فرضیات تحقیق با استفاده از مدل های رگرسیون مورد آزمون قرار گرفته و نتایج حاصل از آزمون فرضیات نشان می دهد که در شرکت هایی با فرصت های رشد بالاتر، رابطه نقدشوندگی دارایی با نقدشوندگی سهام کمتر و در شرکت هایی با محدودیت تامین مالی بیشتر، رابطه نقدشوندگی دارایی با نقدشوندگی سهام بیشتر است.

لینک کمکی