دانلود فایل word رابطه بين سرمايه انساني و عملکرد کارکنان شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word رابطه بين سرمايه انساني و عملکرد کارکنان شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي اقتصاد،مديريت،حسابداري با رويکرد ارزش آفريني

تعداد صفحات :6

چکیده مقاله:

هدف این پژوهش بررسی رابطه بین سرمایه انسانی و شاخصهای عملکرد کارکنان شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طیسالهای 1390 تا 1392 است. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و جز پژوهش های توصیفی – پیمایشی است که از نظر ارتباط بین متغیرها از نوعهمبستگی است جامعه آماری پژوهش شامل کارکنان شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که به دلیل کثرت جامعهآماری، نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران جامعه نامحدود تعداد 384 نفر تعیین گردید و روش نمونه گیری نیز به صورت خوشه ای میباشد. در پژوهش حاضر جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه استاندارد فراحی (1393) استفاده شده است و در پژوهش حاضر برای تجزیه و تحلیلداده ها و آزمون فرضیه ها از نرم افزار SPSS تک نمونه ای، همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه استفاده گردید. نتایج نشان داد که کلیه فرضیههای پژوهش تایید شده اند ، نشان دهنده این است که بین عملکرد کارکنان و سرمایه انسانی رابطه ی معناداری وجود دارد.

لینک کمکی