دانلود فایل word رابطه فرهنگ سياسي و عملکرد کارکنان بانک کشاورزي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word رابطه فرهنگ سياسي و عملکرد کارکنان بانک کشاورزي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي اقتصاد،مديريت،حسابداري با رويکرد ارزش آفريني

تعداد صفحات :5

چکیده مقاله:

فرهنگ سیاسی به دلیل ماهیت اثرگذاری قوی که می تواند بر رفتار و عملکرد اعضای سازمان داشته باشد نقش مهمی در کنترل درونی رفتارها و عملکرکارکنان در سازمان دارد.فرهنگ سیاسی ارتباط تنگاتنگی با عملکرد وتوسعه سازمانی دارد. برهمین اساس هدف از این مقاله بررسی دانلود فایل word رابطه فرهنگ سياسي و عملکرد کارکنان بانک کشاورزي است. این مقاله توصیفی است و اطلاعات آن به صورت کتابخانه ای و روزنامه ای گرداوری شده است. نتایج این مقالهحاکی از این است که رابطه معنی دار و مستقی بین عملکرد کارکنان بانک کشاورزی و فرهنگ سیاسی وجوددارد. بدین صورت که با افزایش فرهنگسازمانی عملکرد کارکنان بانک کشاورزی افزایش یافته. همچنین این نتایج نشان داد که وجود فرهنگ سازمانی برای بهبود عملکرد کارکنان بانککشاورزی لازم و ضروری است. همچنین نشان داد که بین فرهنگ محدود و عملکرد کارکنان بانک کشاورزی رابطه معنی داری وجود دارد و رابطه بین ایندو معکوس است و رابطه بین فرهنگ سیاسی تبعه و عملکرد کارکنان بانک کشاورزی یک رابطه مستقیم و دو طرفه است و رابطه بین فرهنگ سیاسیمشارکتی و عملکرد کارکنان بانک کشاورزی معنی دار و مستقیم است.

لینک کمکی