دانلود فایل word رابطه وضعيت مالي واحد تجاري بر تعديل ساختار سرمايه با تاکيد بر ويژگي هاي صنعت در صنعت دارويي شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word رابطه وضعيت مالي واحد تجاري بر تعديل ساختار سرمايه با تاکيد بر ويژگي هاي صنعت در صنعت دارويي شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي اقتصاد،مديريت،حسابداري با رويکرد ارزش آفريني

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

مقدمه : در این تحقیق به بررسی تاثیر وضعیت مالی شرکت بهعنوان متغیر مستقل بر تعدیل ساختار سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان متغیر وابسته در صنعت داروسازی پرداخته شده است.روش پژوهش: جامعهی آماری تحقیق، شامل 18 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و دوره ی تحقیق 5 ساله از 1389 الی 1393 می باشد. برای تحقیق حاضر فرضیاتی طراحی شد که با استفاده از آزمونهای آماری موردبررسی قرار گرفت.یافته ها: نتایج حاکی از آن است که بین وضعیت مالی و اهرم مالی شرکتها رابطه معناداری وجود دارد همچنین بین وضعیت مالی و دارایی ثابت مشهودشرکتها و بین وضعیت مالی و اندازه شرکتها و سوددهی آنها رابطه معناداری وجود دارد.نتیجه گیری: با توجه به آزمونها و تحلیل هایی که از راه رگرسیون و همبستگی انجام شد به این نتیجه رسیدیم که بین وضعیت مالی شرکتها و متغیرهای اهرممالی؛ فرصت رشد، اندازه شرکت،سوددهی و دارایی ثابت مشهود به عنوان شاخص های تعدیلات ساختار سرمایه رابطه معناداری وجود دارد، بنابراین در حالت کلی این فرضیه موردپذیرش قرار می گیرد. در تحقیقات پیشین نیز دنگ و همکاران (2011) دریافتند که شرکتهای دارای کسری مالی با سرعت بیشتری به سمت ساختار سرمایه ی موردنظر (هدف) نسبت به شرکتهای دارای مازاد مالی تعدیل می شوند.

لینک کمکی