دانلود فایل word شناسايي عوامل تاثيرگذار بر توسعه بانکداري الکترونيک بانک کشاورزي استان ايلام

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word شناسايي عوامل تاثيرگذار بر توسعه بانکداري الکترونيک بانک کشاورزي استان ايلام :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي اقتصاد،مديريت،حسابداري با رويکرد ارزش آفريني

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

با رشد روزافزون تجارت الکترونیک در جهان و با توجه به نیاز تجارت به انجام عملیات بانکی جهت نقل و انتقال منابع مالی، فناوری، بانکداریالکترونیک نقش بسیار اساسی در تجارت الکترونیک یافته است؛ به طور که این فناوری باعث صرفه جویی در زمان هزینه کاهش مصرف سوختکاهش ترافیک کاهش آلودگی محیط زیست کاهش هزینه ها چاپ اسکناس و غیره می شود. در این راستا مطالعه حاضر با هدف کلی بررسی عواملموثر بر توسعه بانکداری الکترونیک از دیدگاه کارکنان بانک کشاورزی استان ایلام انجام شد. جامعه آماری این پژوهش را کارشناسان بانک کشاورزیاستان ایلام (شامل شهرستانهای ایلام، سرابله، لومار، ایوان، دهلران، مهران، آبدانان، دره شهر و بدره) تشکیل دادند (N=299) که تعداد 126 نفر از آنان با استفاده از جدول نمونه گیری بارتلت و همکاران به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای با انتساب متناسب برای مطالعه انتخاب شدند. ابزار اصلی پژوهشپرسشنامه ای بود که روایی آن توسط پانل متخصصان و پایایی آن با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ مورد قبول واقع شد. تجزیه و تحلیل داده ها در دوبخش آمار توصیفی و استنباطی با استفاده از نرمافزار (SPSS(win21انجام شد. بر اساس نتایج حاصل از تحلیل علاملی اکتشلافی عوامل موثر بر توسعه بانکداری الکترونیک در استان ایلام به ترتیب اهمیت در هفت عامل؛ 1- فنی، 2- انسانی، 3- اقتصادی، 4- مدیریتی، 5- سیاسی، 6- قانونی - حقلوقی و7- فرهنگی- اجتماعی طبقه بند شدند. نتایج این مطالعه دستاوردهای مناسبی را برای کمک به سیاست گذاران و برنامه ریزان نظام بانکداری کشور برایتوسعه بانکداری الکترونیک دارد.

لینک کمکی