دانلود فایل word بررسي روابط تجربي تعيين سختي ميان قاب هاي محصور بر اساس ضخامت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسي روابط تجربي تعيين سختي ميان قاب هاي محصور بر اساس ضخامت :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : همايش ملي پژوهش هاي کاربردي در افق هاي نوين عمران و معماري

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

میانقاب های بنایی رفتار جانبی قاب های بتن آرمه را دستخوش تغییر قرار میدهند. این اعضا عموما در طی مراحل تحلیل و طراحی سازه نادیده گرفته میشوند. مشاهدات تجربی در زلزله های گذشته نشان دهنده این واقعیت است که وجود میان قابها باعث افزایش سختی جانبی شده و در نتیجه سازه دارای پاسخ متفاوتی به تحریکات زمین خواهد داشت. با توجه به اینکه بررسی رفتار قاب های مرکب از طریق نتایج آزمایشگاهی، مستلزم پرداخت هزینه های زیادی میباشند میتوان با جایگزین کردن روشهای تحلیل المان محدود، که دقت بسیار بالایی دارند استفاده نمود. بنابراین با استفاده از نرم افزار آباکوس یک قاب یک طبقه و یک دهانه که قبلا مورد آزمایش قرار گرفته شده مدلسازی و آنالیز گردید. مقایسه نمودارهای حاصل از کار آزمایشگاهی و مدلسازی عددی نشان دهنده تقریب خوب و مناسب استفاده از این نرم افزار برای مدلسازی در خصوص میان قابهای محصور میباشد. استافورد اسمیت و میناستون با مدلسازی میان قابها به عنوان یک قید فشاری معادل، روابط تجربی برای محاسبه سختی میان قابها بدست آوردند. با توجه به اینکه روابط حاصل از مطالعات تجربی و آزمایشگاهی با روابط حاصل از آنالیز اجزاء محدود متفاوت میباشد سختی میان قابهای محصور شده در قاب بتن مسلح توسط نرم افزار آباکوس، با سختی قید فشاری معادل بدست آمده از روابط تجربی استافورد اسمیت و مین استون مقایسه شد و ضرایب اصلاحی برای اصلاح روابط تجربی استخراج گردید. پارامتر مورد مطالعه در مقاله حاضر که باعث تغییر در سختی میان قاب های محصور میشود، ضخامت میانقاب میباشد. نتایج نشان داد که با افزایش پارامتر مذکور، سختی اولیه افزایش مییابد. ضریب اصلاح سختی با توجه به مدلهای مختلف در محدوده بین 0/65تا2/49 می باشد

لینک کمکی