دانلود فایل word بازخواني وجوه تعالي معراج پيامبر(ص) در متون عرفاني با توجه به سه نظام رمزگاني آيات قرآن،مراحل آفاقي و مراتب انفسي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بازخواني وجوه تعالي معراج پيامبر(ص) در متون عرفاني با توجه به سه نظام رمزگاني آيات قرآن،مراحل آفاقي و مراتب انفسي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنگره بين المللي زبان و ادبيات

تعداد صفحات :24

چکیده مقاله:

سفر به ماوراء از بنمایههای پرتکرار در طول تاریخ و از مضامین مهم اسطورهای و دینی است. در همین راستا الگوی سفر معراج پیامبر(ص) با بسیاری از الگوهای سفرهای دیگرجهانی در تمدنهایشرق و غرب هماهنگی داشته و شباهت پدیداری این الگوها چه در قالب کلی و چه در صورت اجزاء توسط محققین بسیاری تحلیل و بازبینی شده است. روایت معراج پیامبر سرشار از نماد و نشانه بوده و گویی شناخت آن مترتب بر مطالعه دو ساحت است: شناخت و تحلیل مایههای اساطیری، شناخت مایههای متعالی و وحیانی. این مقاله با تمرکز بر ساحت دوم، به حوزههای غایت سفر و ارمغان آن،شخص معراج کننده، و مراتب آفاقی انفسی معراج پرداخته و در این رابطه از سه نظام رمزگانی )آیات قرآن، مراحل آفاقی و مراتب انفسی( در جهت پاسخ به این پرسش که معراج پیامبر گرامیاسلام(ص) از چه رو نسبت به دیگر سفرهای مشابه برتری دارد ، بهره جسته است. آثار عرفانی وتاریخی مورد نیاز از منابع کتابخانهای بدست آمده و با رویکرد تفسیر بینامتنی کندوکاو شدهاند. مهم-ترین نتیجه آنکه معراج پیامبر گرامی اسلام(ص) به استناد تناظر میان آیات مربوط به معراج و مراحل آفاقی و انفسی طی شده با تاکید بر مقامات و سرحدات، و دستاوردهای سفر بر دیگر سفرهای فرادنیوی در سایر آیینها اعتلا و تفوق دارد.

لینک کمکی