دانلود فایل word باورهاي عامه در اشعار صايب تبريزي با تکيه بر اسلوب معادله

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word باورهاي عامه در اشعار صايب تبريزي با تکيه بر اسلوب معادله :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنگره بين المللي زبان و ادبيات

تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

توده مردم ایران،چون دیگرملل جهان،باورهاوخرافاتی داشتهاندکه ریشه دراعماق فرهنگ ایشان دارد. بخشی از این باورها از ارزش علمی خالی نیست و بخشی دیگربه نیروهای ناشناخته وجادویی مربوط میشود. فرهنگ و ادب عامه مجموعهای از باورها و نظرات، اندیشه ها، آداب و رسوم، حکایت ها و ترانه های توده های مردمی است و به دوران بسیار کهن برمی گردد که از گذشتگان به دست ما رسیده است و ریشه ای بسیار دیرینه و آموزنده دارند. چون دردوران صایبشعرو شاعری به قهوه خانهها و میان مردم عام کشیده شده بود؛ درشعرصایب فرهنگ عامه بازتاب خاصی دارد. اهمیتموضوع از آنجااست که این جستار نشان میدهدکه تاچه حداین شاهکارادب فارسی بافرهنگ عامه پیوند دارد. با توجه به اینکه یکی از مشخصه های اصلی صایب در بیان اشعار استفاده از اسلوب معادله است. بیان نمودن باورهای عامه با استفاده از اسلوب معادله در شعر او نمود فراوانی دارد. نگارنده با توجه به تازگی آرایهی اسلوب معادله و زبان ساده صایب ، ابیاتی را که جلوه گاه این دو خصوصیت میباشند، با توضیح مختصری آورده است.

لینک کمکی