دانلود فایل word بررسي ساختاري و محتوايي عناصر عاميانه در شرح زندگاني من

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسي ساختاري و محتوايي عناصر عاميانه در شرح زندگاني من :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنگره بين المللي زبان و ادبيات

تعداد صفحات :25

چکیده مقاله:

در شناخت مسیر تحول نثر فارسی در ادبیات عامیانه دورههای مختلف، گردآوری مواد تاریخی، اجتماعی و سیاسی ضبطشده در متون نثر ادبیات ایران کمک فراوانی خواهد کرد. این متون سرشار از روزمرگیهای مردم عادی و کمسواد، داستانها، کنایات، ضربالمثلها ومحاوراتیست که در نگاه اول شاید حاوی مطالب قابلتوجهی نباشد اما با ژرفنگری آنها را خاستگاهی برای ادبیات و فرهنگ عامیانه باید دانست که مسیر این تحول را نشان میدهند. در جستار حاضر کهاز متون نثر قرن 11 با ژانر ادبی حسبحال یا زندگینامه خودنگاشت در دوره قاجارمی باشد، عبدالله مستوفی مولف کتاب عناصر عامیانه ساز فراوانی را مطرح میکند که قابلتامل است. این عناصر عامیانه ساز منظر ساختاری و محتوایی موردتبیین و بررسی قرار میگیرند. در بررسی ساختاری پژوهش بیشتر معطوف به مقوله زبانی است و عناصر عامیانه ساز در سهسطح آوایی، صرفی و نحوی موردمطالعه قرار میگیرند این بررسی سبک عامیانه را در نثر مستوفی به روش علمی اثبات میکند؛ در تبیین بخش محتوایی به ویژگیهای عامیانه ساز نثر، با شرح و گزینش آدابورسوم، جشنها، باورها و عقایدو ضربالمثل هاو نیزکارکرداین عناصر در تحول نثر و تطبیق و ضبط آنها، پرداختهشده است

لینک کمکی