دانلود فایل word بررسي شاخصههاي بهداشت رواني در بوستان و گلستان سعدي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسي شاخصههاي بهداشت رواني در بوستان و گلستان سعدي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنگره بين المللي زبان و ادبيات

تعداد صفحات :21

چکیده مقاله:

خوانش اندیشههای اندیشمندان و شاعرانی که در گسترش و انتقال بخشی از فرهنگ دینی و ملی ما نقش ژرف و گستردهای ایفا نمودهاند در تدوین و طراحی نظریههای تربیتی و روانشناسی نقش برجستهای ایفا مینماید، به ویژه اگر بازخوانی در فضای امروزین جامعه و با نگاهی به مسایل، شرایط،صورت گیرد گرهگشای این مسایل نیز خواهد بود. در این نوشتار ایدههای اساسی سعدی دربارهی زمینهها و شاخصههای بهداشت روان در گلستان و بوستان بررسی میشوند. نویسندهی این سطور سعی دارد با عنایت به پارهای از اشعار و نوشتههای سعدی در گلستان و بوستان تعدادی از زمینهها وملاکهای بهداشت روان را ذکر نماید. گردآورندهی این نوشتار بر این باور است که سلامتی روان و ملاکهای آن اکتسابی و فراهم نمودن زمینهها و شرایط آن نیز ممکن است؛ زیرا انسان از لحاظ کسب ویژگیها موجودی بالقوه است و یگانه موجودی است که قانون آفرینش کلک ترسیم چهرهیاو را به دست خودش داده است. لذا خود او بسیاری از ویژگیهای شخصیتی و رفتاری خود را تعیین و ترسیم میکند. به شرطی که زمینههای لازم برای آموزش و پرورش او فراهم شود. سعدی مهمترین شاخصههای بهداشت روان را دوری از نفرت و کینهورزی، احسان و بخشش، صبر در برابر مشکلات، لطفا و مهربانی و . . . میداند.

لینک کمکی