دانلود فایل word بررسي شعر خوان هشتم اخوان ثالث از نظر روايت داستاني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسي شعر خوان هشتم اخوان ثالث از نظر روايت داستاني :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنگره بين المللي زبان و ادبيات

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

مهدی اخوان ثالث (1307-1369 (نامی آشنادر پهنهی ادب معاصرو شعردورهی بیداری است،وی با سرودن منظومههای روایی، نظر بسیاری از پژوهشگران را به خود معطوف نموده است. اخوان عنصر روایت را به گونهای بکار برد که ساختارروایی شعر هرگز لطمهای به جوهر شعر نمیزند و عناصر داستانی و روایی را به خدمت شعر درآورده است.این پژوهش،با هدف بررسی جایگاه روایت در شعر خوان هشتم نگاشته شده است، که در آن تعریفی از روایت همراه با معرفی برخی از نظریه پردازان جدید علم روایت، پیشینهی تحقیق، روایت در شعر اخوان، شگردها و تکنیکهای روایی که درشعر خوان هشتم بکار رفته است مانند: فضاسازی شروع شعر، معرفی شخصیتها (اخوان، نقال، رستم، شغاد،رخش)،توصیفهای زیبای شعر(توصیف قهوه خانه، رستم، چاه و رخش)، نقطهی اوج و پایان باز داستان ارایه شده است. اخوانبرای رسیدن به اهداف روایی خود دخل و تصرفی را در عناصر اساطیری و باستانی کهن روا میدارد و روایت خود را ازویژگیهای منحصربه فرد برخوردار میکند. در شعر خوان هشتم برای جهان پهلوان خود خوانی فراسوی همهی خوانهامیآفریند، خوانی که درواقع آخرین خوان قهرمان است. اخوان با سرودن خوان هشتم تغییر در روایت فردوسی ایجادکرد.

لینک کمکی