دانلود فایل word بررسي عناصرساختارپلات درداستان خنده زاراثرمحمدمحمودي نورآبادي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسي عناصرساختارپلات درداستان خنده زاراثرمحمدمحمودي نورآبادي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنگره بين المللي زبان و ادبيات

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

بررسی عناصر وساختارپلات)طرح( در مبحث ادبیات داستانی وتاثیرگذاری آن برکل وقایع داستان نقش عمده و مهمی درشکل گیری و به وجودآوردن یک اثرادبی دارد.نویسنده براساس تعاریف و نقش های هریک ازاین عناصرداستانخودراشروع می نمایدو تاپایان برمبنای این تعاریف داستان رابه پایان می برد. توجه ویژه وکافی ودقت نظرنویسنده به این عوامل و رعایت هریک از آن ها درموفق بودن وماندگاری اثرش سهم به سزایی داشته وخواننده را مشتاق به خواندن چندینو چندباره آن می نماید. درحفیفت پلات مدل اصلی وقالب اولیه یک طرح منسجم و منظمی است که همانند پایه های یکساختمان شالوده و بنیان اثربرآن پایه گذاری می شود. هریک از عناصر وکارکردآن درواقع مجموعه ای کامل وپیوسته است که روند و اتفاقات داستان رابه هدفی معین هدایت می نماید. در این مقاله سعی براین شده است که به بررسی عناصر ساختارپلات درچهارچوب تعاریف موجود درداستان بلند خنده زار اثر محمد محمودی نورآبادی پرداخته شود

لینک کمکی