دانلود فایل word بررسي فرآيند تکرار با توجه به نظريه بهينگي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسي فرآيند تکرار با توجه به نظريه بهينگي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنگره بين المللي زبان و ادبيات

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

نظریه بهینگی یکی از نظریههای محدودیت بنیاد است. این نظریه که از اوایل دهه نود میلادی مطرح شد، از درون زبانشناسی زایشی نشیت گرفته است و با بهرهگیری از مجموعهای از همگانیها در واجشناسی، تکواژشناسی و نحو،توصیف و تبیینی از تشابه، تفاوت و تنوع بین زبانها به دست میدهد. در سالهای اخیر، صرف یکی از بحثانگیزترین حوزهها در دستور زایشی بوده است و مطالعات مختلف در زبانها و گویشهای گوناگون، رویکردهای متفاوتی را دراین حوزه در بر داشته است. هدف از بررسی پژوهش حاضر، توصیف فرآیند تکرار بر مبنای نظریه بهینگی است. روش پژوهش به صورت توصیفی-تحلیلی میباشد. نتایج حاصل از این مطالعه حاکی از آن است که با رتبهبندی محدودیتهای جهانی در نظریه فوق میتوان ساخت انواع فرآیند تکرار را با توجه به الگوی خاص آنها و معنایی که از آنها برداشت میشود، تبیین کرد

لینک کمکی