دانلود فایل word جايگاه کار و تلاش در فرهنگ ايران و گلستان سعدي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word جايگاه کار و تلاش در فرهنگ ايران و گلستان سعدي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنگره بين المللي زبان و ادبيات

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

از آنجا که جهان را جنبش و کار، جهان میکند و از دیر باز کار و تلاش برای پیش برد کار دنیا و آبادانی آن و رونق زندگی مورد توجه انسان بوده است در فرهنگهای مختلف و نحلههای فکری این پدیده ارج و ارز فراوان داشته و بنیانگذارانفرهنگ هر جامعهای، آدمیان را به این امر تشویق و ترغیب مینمودهاند. پرسش اصلی این تحقیق این بوده است که عنصر زندگیساز کار و تلاش در فرهنگ ایرانی که آبادی از پایههای آن به شمار میآید چه جایگاهی داشته و سعدی نماینده بزرگفرهنگ ایرانی چه نظری درباره کار و تلاش در گلستان دارد صورت کار و تلاش در ایران بسیار مورد توجه بوده و با پذیرش دین اسلام بیش از پیش ارزش یافته است. در این میان شاعران و عارفان ایرانی مسلمان هم به این امر مقدس و زندگیساز در آثار خود اهمیت فراوان دادهاند. سعدی سخنگوی فرهنگ ایران در گلستان کار را مایه زینت انسان و استقلال انسان میداند.روش تدوین این مقاله به صورت مروری بوده و هدف بررسی جایگاه کار در فرهنگ ایرانی و آثار شاعران ایران دوست میباشد که در آن از منابع به روز و معتبر استفاده شده است

لینک کمکی