دانلود فایل word جايگاه مقام عرفاني صبر در غزليات حافظ

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word جايگاه مقام عرفاني صبر در غزليات حافظ :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنگره بين المللي زبان و ادبيات

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

بیان مساله: عرفان دنیای پر رمز و رازی دارد و در نزد عرفا دارای احوال و مقامات گوناگون است. صبر به عنوان یکی از مقامات برجستهی عرفان، در رسیدن عارف به دیدار و وصال جانان نقش بسزایی دارد. این مقام در آثار شاعران عارفو عارفان شاعر اهمیت ویژهای دارد. هدف: این مقاله کوششی در شناخت جایگاه مقام عرفان ی صبر در غزلیات حافظ به عنوان برجسته ترین غزلسرای زبان و ادب فارسی است زیرا شاعر این مهم را در غزلیات عارفانه -عاشقانهی خویش مد نظر داشته و در این خصوص ابیات ارزشمند و قابل تاملی دارد. روش تحقیق: روش پژوهش در این مقاله توصیفی-تحلیلی و گردآوری دادهها به شیوهی کتابخانهای است. نتایج تحقیق: یافتهها نشان داد درد و رنج فراق، سوختن و ساختن، زنده بودن با بوی خوش معشوق و تسلیم در برابر او نکاتی است که سالک عارف باید به آن توجه داشته باشد و حافظ به زیبایی این موارد را بیان نمودهاند.

لینک کمکی