دانلود فایل word ردپاي ديپلماسي در تاريخ بيهقي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word ردپاي ديپلماسي در تاريخ بيهقي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنگره بين المللي زبان و ادبيات

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

نوشتار حاضر با تکیه بر کتاب تاریخ بیهقی، دیپلماسی و روابط دیپلماتیک را در عصر غزنوی با توجه به تعاریف نوین و قوانین بین المللی امروز جهان بررسی میکند. در تاریخ بیهقی، دوران حکومت سلطان مسعود بسیار زنده و دقیق به تصویر کشیده شده است وشواهد متقنی از روابط دیپلماتیک و نحوهی گزینش سفیران دراین کتاب میتوان یافت. در جهان امروز، دیپلماسی و روابط دیپلماتیک از چالش برانگیزترین مقولههای سیاست است. دیپلماسی به دو حوزه دیپلماسی سنتی و دیپلماسی عمومی تقسیمبندی میشود. هدف این مقاله نشان دادن هر دو شکل دیپلماسی در تاریخ بیهقی و به تبع آن رونمایی از تلاش غزنویان برای راه یافتن در دل و ایمان مردم به مدد تقویت شبکه وسیع تبلیغاتی خود وتثبیت موقعیتشان در منطقه و دستیابی به اقتدار سیاسی بیشتر )دیپلماسی عمومی( و بهرهگیری از تعاملات سیاسی و روابط دیپلماتیک با همسایگان خود در راستای پرهیز از جنگ همزمان در نواحی مختلف )دیپلماسی سنتی( میباشد.

لینک کمکی