دانلود فایل word رمان معبدطلايي در پرتو ادبيات تطبيقي و مطالعات ميان رشتهاي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word رمان معبدطلايي در پرتو ادبيات تطبيقي و مطالعات ميان رشتهاي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنگره بين المللي زبان و ادبيات

تعداد صفحات :25

چکیده مقاله:

پیوند ادبیات تطبیقی با دانشهای بشری از جمله روانشناسی ، باب تازهای را در مطالعات میان رشته ای گشود. این پیوند آغازی برای کشف روابط متقابل ادبیات و روانشناسی گردید. دراین رویکرد که بیشتر مورد توجه صاحبانمکتبآمریکایی قرار گرفت، تجزیه و تحلیل آثار ادبی از محدودیتهای گذشته، بیرون آمده و گام در مسیرهای تازهای از جمله اهتمام به مس اله روانشناختی آثار ادبی نهاد. این پژوهش توصیفی-تحلیلی بر آن است تا با مطالعه موردی رمان معبدطلایی که از شاهکارهای ادبیات معاصر ژاپن است چگونگی و چرایی پیوند ادبیات با روانشناسی را از زاویه ادبیات تطبیقی بررسی و تحلیل نماید. یافته اساسی آن نیز در این است که با بکارگیری نظریههای روانشناختی میتوان هر یک از شخصیت های اصلی و فرعی این رمان را نماینده و نماد انگیزهها و رفتارهای گوناگون انسانی دانست. در حقیقت در این پژوهش، ادبیات به عنوان یک کلیت در نظر گرفته شده که با دانش روانشناسی پیوندی دوسویه داشته و به عنوان مادهای برای مفاهیم روانشناسی تبدیل شده است . همچنین، اعتقاد براین است که درک کامل و تحلیل واقعی این اثر و کشف زوایای پنهان و مجهول آن ، بدون آگاهی از هم تنیدگی، الهام پذیری و اقتباس اثر از بنمایههای روانشناسی ناممکن است.

لینک کمکی