دانلود فایل word روابط بينامتني ميان زامياد يشت و تاريخ بيهقي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word روابط بينامتني ميان زامياد يشت و تاريخ بيهقي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنگره بين المللي زبان و ادبيات

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

متون باقی مانده از گذشتگان صرفا داستانها و افسانههای سرگرمکننده نیستند؛شماری از آنها بیانگر هویت و ماهیت قوم خود هستند.مطالعه علمی این متون تاریخ نام دارد.براساس متون تاریخی درمییابیم که بن مایه تمام آنهامتون حماسی است. حماسه گزارش قهرمانیهای یک قوم در روزگار پیش از تاریخ است..براساس متون فارسی نخستین متن حماسی-تاریخی ایرانیان زامیاد یشت است.متن زامیادیشت بیانگر وقایع دو سلسله اسطورهایایران، پیشدادیان و کیانیان است.نخستین متون ادبی پس از اسلام نیز متون تاریخی است.کتاب تاریخ بیهقی متن تاریخی است که به لحاظ شاخص های ادبی هم در ادبیات فارسی درخور توجه است.به نظر می رسد میان دو متن زامیادیشت و تاریخ بیهقی روابط شبکه ای و بینامتنی وجود دارد.روابط بینامتنی در متون مشخص می کند کههیچ متنی منفصل از سایر متون وجود ندارد,بلکه میان متون رابطه متقابلی موجود است که متون را به یکدیگر پیوند میدهد.در نگارش این مقاله سعی شده است؛روابط بینامتنی میان دو متن تاریخی-ادبی زبانفارسی، زامیادیشت و تاریخ بیهقی ، با استناد به روش تحلیل محتوا بررسی شود.نگارنده کوشیده است پس از یادداشت برداری از منابع مرتبط به تحلیل آنها بپردازد و روابط بینامتنی حاکم میان آنها را آشکار کند.

لینک کمکی