دانلود فایل word روايت ابن خطيب ازخروج مزدک درنگي برنسخه خطي فسطاط العداله في قواعد السلطنه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word روايت ابن خطيب ازخروج مزدک درنگي برنسخه خطي فسطاط العداله في قواعد السلطنه :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنگره بين المللي زبان و ادبيات

تعداد صفحات :26

چکیده مقاله:

مورخان روایتهای متفاوت و گاه متناقضی از افکار و اندیشههای مزدک ارایه نمودهاند. از آنجمله، روایت ابنخطیب میباشد که در اواخر قرن هفتم (683 ه .ق) در آقسرای میزیست. وی با الهام از سیاستنامه خواجه نظامالملک کتابی تالیف و آنرا فسطاط العداله فی قواعد السلطنه نام نهاد. در باب ثالث همین کتاب شرح مفصلی از فراز و فرود مزدک بامددان و مناسبات او با قباد و انوشیروان و مناظره او با موبد پارس و سرانجام قتلعام مزدکیان و کودتای انوشیروان بر قباد به نگارش آمده است. یگانه نسخه این کتاب که تاکنون نیز منتشر نشده، در کتابخانه ملی فرانسه نگهداری میشود. این نوشتار در سه بخش تنظیم شده است. در بخش نخست به پیشینه این روایتها در منابع قبلی میپردازد. در بخش دوم به کتابشناسی و پیشینه تحقیقات انجام گرفته بر این نسخه پرداخته شده در بخش سوم برای آشنایی با نثر نسخه بخشی از متن ذیل روایت ابنخطیب در مورد مزدک از باب ثالث همان کتاب خواهد آمد. روش نوشتار تاریخی از نوع نسخهشناسی است.

لینک کمکی