دانلود فایل word بررسي شاخصههاي بهداشت رواني در بوستان و گلستان سعدي

س یا همایش : کنگره بين المللي زبان و ادبياتتعداد صفحات :21چکیده مقاله: خوانش اندیشههای اندیشمندان و شاعرانی که در گسترش و انتقال بخشی از فرهنگ دینی و ملی ما نقش ژرف و گستردهای ایفا نمودهاند در تدوین و طراحی نظریههای تربیتی و روانشناسی نقش برجستهای ایفا مینماید، به ویژه اگر بازخوانی در فضای امروزین جامعه و با نگاهی به مسایل، شرایط،صورت گیرد گرهگشای این مسایل نیز خواهد بود. در این نوشتار ایدههای اساسی سعدی دربارهی زمینهها و شاخصههای بهداشت روان در گلستان و بوستان بررسی میشوند. نویسندهی این سطور سعی دارد با عنایت به پارهای از اشعار و نوشتههای سعد

دانلود فایل word عوامل موثر بر افزايش کيفيت زندگي سالمندان

س یا همایش : کنفرانس بين المللي عمران، معماري، مديريت شهري و محيط زيست در هزاره سومتعداد صفحات :20چکیده مقاله: سالمندی دوران حساسی از زندگی انسان است توجه به مسایل و نیازهای این مرحله از زندگی یک ضرورت اجتماعی در جهت ارتقای کیفیت زندگی سالمندان به شمار می رود. هدف از این بررسی،یافتن عوامل تاثیرگذار در افزایش میزان کیفیت زندگی آنان است. در گرد آوری این مقاله از روش توصیفی تحلیلی استفاده کردیم و اطلاعات مورد نیاز از طریق منابع کتابخانه ای، اینترنت، مصاحبه و - مشاهدات میدانی جمع آوری شده اند. ضمن بررسی مفاهیم مرتبط با موضوع به دنبال شناخت و بررسی ع

دانلود فایل word تاثير اصول طراحي محله در نمود هويت جمعي نمونه موردي: محله شهر کرمان

س یا همایش : کنفرانس بين المللي عمران، معماري، مديريت شهري و محيط زيست در هزاره سومتعداد صفحات :24چکیده مقاله: محلات شهری به عنوان بستری مهم جهت ارایه فضای شهری نقش مهمی را در نمود هویت جمعی ایفا مینمایند. ترکیب عملکردها و فعالیت ها برای ایجاد وحدت فضایی، وجود نشانه ها و عرصه هایمختلف نیمه خصوصی، نیمه عمومی و عمومی به عنوان بستر اصلی در تعاملات نیز از ویژگی های محله محسوب می شود در واقع، در این محلات با شکل گیری روابط اجتماعی ناشی از طراحی فضایشهری مناسب می توان هویت جمعی را به محلات شهری بازگرداند. لذا، رعایت اصول طراحی تا حد زیادی در شکل گیری تع