دانلود فایل word همايش ملي سبک زندگي و خانواده پايدار (مقايسه سخت رويي در دانشجويان سيگاري و غيرسيگاري)

یا همایش : دومين همايش ملي سبک زندگي و خانواده پايدارتعداد صفحات :9چکیده مقاله: هدف از این پژوهش مقایسه سخت رویی و طرحواره هیجانی در دانشجویان سیگاری و غیر سیگاری بود. جامعه آماریپژوهش را کلیه دانشجویان سیگاری و غیرسیگاری دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران در سال تحصیلی 95-94تشکیل می دادند. نمونه پژوهش شامل 200 نفر بود. که 100 نفر از میان دانشجویان سیگاری (که روزانه حداقل 10 نخسیگار مصرف می کردند) و تعداد 100 نفر از دانشجویان غیرسیگاری (که از نظر سن، جنس و وضعیت اجتماعی_اقتصادیو سایر ویژگی های جمعیت شناختی مشابه گروه سیگاری بودند) را تشکیل می دادند.

دانلود فایل word بررسي و تحليل برخي اقوال و احوال ابوسعيد ابوالخير با توجه به مراتب عرفاني

س یا همایش : کنگره بين المللي زبان و ادبياتتعداد صفحات :24چکیده مقاله: ابوسعید ابوالخیر از جمله عارفانی است، که نقش موثری در دورههای بعد از خود داشته است، و با عرفان ناب خویش،توانسته است صدها سال در جان و دل اهل عرفان ماندگار شده و رسالت عرفانی خویش را جاویدان سازد. در این مقالهسعی شده است، نمونههایی از سخنان این عارف نامدار، مورد تحلیل واقع شود و برخی از گفتههای وی که به شطح معروف گردیده، مورد تفسیر و تشریح قرارگیرد و نمونه شواهدی از برداشتهای دیگر عرفا نسبت به نوع سخن ایشان آورده شدهاست، تا ابهامی برای مخاطبان اینگونه سخنان، نماند، و نظرات عار

دانلود فایل word بررسي محتواي کتاب فارسي پايه ششم ابتدايي براساس روش فلش

س یا همایش : کنگره بين المللي زبان و ادبياتتعداد صفحات :12چکیده مقاله: تحلیل محتوا فنی است که به وسیله ی آن مشخصات خاص پیام به طور روشمند ودقیق جهت استنباط علمی شناسایی میشوند. در این روش محتوای آشکار وپیام ها به طور نظام دار وکمی توصیف می شوند، از این رو این روش را می توانروش تبدیل داده های کیفی به داده های کمی قلمداد کرد. در این پژوهش سعی می شود باانجام تحلیل محتوای کتاب بخوانیم پایه ششم ابتدایی میزان )سادگی یا دشواری( آن مشخص گردد. در روش تحلیلی فلش براساس دوعامل: طولمتوسط جمله و تعداد هجاها انجام می گیرد. وبا انتخاب 3نمونه جملات 100 تایی از دروس اب