دانلود فایل word سطحبندي سکونتگاههاي روستايي به منظور برنامهريزي کالبدي-فضايي در مقياس دهستان (مطالعه موردي: دهستان باغلي ماراما شهرستان گنبدکاووس)

س یا همایش : کنفرانس بين المللي عمران، معماري، مديريت شهري و محيط زيست در هزاره سومتعداد صفحات :13چکیده مقاله: یکی از مشکلات اساسی توسعه فضایی و ناحیهای، از هم گسیختگی سازمان فضایی و عدم سلسله مراتب مبتنی بر رابطه تعاملی میان سکونتگاههاست. در همین راستا تعیین و تشکیل سلسله مراتبی از سکونتگاهها که بتواند چارچوب موثری برای توزیع جمعیت، فعالیتها، خدمات و کارکردها در سطوح مختلف باشد، ضروری است. بنابراین سطح بندی سکونتگاه هاو تعیین مراکز عملکردی در سطح محلی، روشی برای سلسله مراتبی کردن ارایه خدمات و مشخص کردن مراکزی است که توان ارایه خدمات بهینه ب

دانلود فایل word اولويت بندي معادن شن و ماسه ي رودخانه اي و کوهي از نقطه نظر فواصل حمل جهت تامين مصالح لايه هاي اساس و زيراساس مطالعه موردي جاده ي دارخويين-سه راهي آبادان،ماهشهر

س یا همایش : همايش ملي پژوهش هاي کاربردي در افق هاي نوين عمران و معماريتعداد صفحات :14چکیده مقاله: حمل مصالح مورد نیاز لایه های مختلف روسازی همواره یکی از مواردی می باشد که در تعیین هزینه پروژه های راهسازی بسیار موثر است. متاسفانه به دلیل عدم مطالعه دقیق معادن مورد نیاز مصالح لایه های راه، در بعضی مواقع هزینه های هنگفتی صرف حمل مصالح لایه های راه می شود. که دلیل اصلی چنین هزینه هایی نداشتن پایگاه اطلاعاتی در مورد شبکه ی راه ها و معادن مورد نیاز است. در این تحقیق جاده ی دارخویین- سه راهی آبادان،ماهشهر به طول 55 کیلومتر که در دست احداث می باشد به عنوان

دانلود فایل word پيش بيني اميد تحصيلي و انگيزه تحصيلي بر اساس جهت گيري هدف دردانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه شهر مرودشت

س یا همایش : دومين کنفرانس بين المللي پژوهشهاي کاربردي در علوم تربيتي و مطالعات رفتاري و آسيب هاي اجتماعي ايرانتعداد صفحات :10چکیده مقاله: هدف از پژوهش حاضر پیش بینی امید تحصیلی و انگیزه تحصیلی بر اساس جهت گیری هدف بوده است. پژوهش از لحاظ هددف اداربردی بوده و از نظر روش ، همبستگی می باشدجامعه آماری شامل تمامی دانشآموزان دختر دوره دوم متوسطه شهرمرودشت در سال تحصیلی 95-94 مشغول به تحصیل بوده اند. گروه نمونه با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. ابزار سنجش در این پژوهش از سه پرسشنامه امید تحصیلی سامانی و سهرابی، انگیزش تحصیلی