دانلود فایل word مناسبات ترکيه اسراييل و تاثير آن بر امنيت ژيوپليتيکي منطقه

س یا همایش : اولين همايش بين المللي بحرانهاي ژيوپلتيکي جهان اسلامتعداد صفحات :25چکیده مقاله: در اندیشه ریالیسم تهاجمی، دولت ها به عنوان بازیگران اصلی نظام بین الملل پس از آنکه به شکلی فزاینده ثروتمند می شوند، انباشت سرمایه اقتصادی، ایشان را به سمت و سوی توسعه طلبی سوق می دهد، از این رو دولت های ثروتمند ضمن ایجاد ارتشی قوی سعی دارند با اقدامات مداخله جویانه، ژیوپلیتیک منطقه را به سود خود تغییر دهند. به همین دلیل امروزه در ادبیات سیاسی ترکیه صحبت از نوعثمانی گرایی و بازگشت به دوران امپراطوری قدرتمند عثمانی است. نکته اینکه دولت عدالت و توسعه ترکی

دانلود فایل word بررسي مقايسه اي فعاليت هاي اشتراکي با همسر و تعيين کننده هاي آن در مردان و زنان شهر تهران

س یا همایش : دومين همايش ملي سبک زندگي و خانواده پايدارتعداد صفحات :24چکیده مقاله: با توجه به اهمیت فعالیت های اشتراکی با همسر در زندگی روزمره و وجود تفاوت های جنسیتی در آن، هدف این مقاله به مقایسه فعالیت های اشتراکی با همسر در ابعاد مختلف زندگی روزمره و تعیین کننده های آن در زنان و مردان متاهل شهر تهران پرداخته است. با نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای 1736 نمونه از 50 حوزه شهر تهران انتخاب شده اند. ابزار مورد استفاده پرسشنامه بوده و از تحلیل عامل اکتشافی و رگرسیون چند متغیره در تحلیل داده ها استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد: انتخاب اکثریت مردا

دانلود فایل word تاثير داستان هاي کوتاه درس ادبيات فارسي بر ميزان مشارکت و مسيوليت پذيري دانش آموزان دختر پايه ششم ابتدايي

یا همایش : کنگره بين المللي زبان و ادبياتتعداد صفحات :8چکیده مقاله: هدف از این تحقیق تاثیر سنجی داستان های کوتاه درس ادبیات فارسی بر میزان مشارکت و مسیولیت پذیری دانش آموزان دختر پایه ششم ابتدایی بود. نود نفردانش آموز پایه ششم دبستان شاهد اردبیل و نود نفر مادر دانش آموزان، در این تحقیقشرکت کردند و به پرسشنامه پنج گزینه ای در مقیاس لیکرت پاسخ دادند. جهت تجزیه و تحلیل نتایج از آزمون خی دو استفاده شد.قصه ها از علام خیال سرچشمه می گیرند و از طریق داستان یا قصه می توان مخاطبان را ازهمه ی قیدو بندهارهانید. قصه را با فرازی از جمله ))یکی بود یکی نبود ((شرو