دانلود فایل word بررسي تاثير مديريت دانش، مشتري محوري و عوامل سازماني بر موفقيت ارتباط با مشتريان CRM در منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي ماهشهر

س یا همایش : کنفرانس بين المللي مديريت و اقتصاد مقاومتيتعداد صفحات :10چکیده مقاله: تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر مدیریت دانش بر موفقیت ارتباط با مشتری از طریق عوامل سازمانی در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی انجام گرفته است.روش پژوهش حاضر بر اساس هدف کاربردی،از نظر نحوه گرداوری و اجرا توصیفی-علی و از نظر نوع داده های گردآوری شده از نوع کمی و با استفاده از پرسشنامه می باشد. پرسشنامه مورد استفاده برگرفته از تحقیق مورنو و ملندز (2011 (می باشد که روایی این پرسشنامه با روش تحلیل عاملی و پایایی با روش آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت. جامعه آماری پژوهش را

دانلود فایل word بررسي اثرات شکل مسير بر مشخصات آيروديناميکي و عملکردي ايرفويل ها در اثر سطح

س یا همایش : دومين همايش يافته هاي نوين هوافضا، مکانيک و علوم وابستهتعداد صفحات :13چکیده مقاله: در این مقاله به بررسی اثر سطح وتر حاکم پراخته شده و اثرات شکل مسیر (شکل بین سطح زیرین ایرفویل و زمین) بر مشخصات آیرودینامیکی و عملکردی ایرفویل ها مورد آنالیز قرار گرفته است. معادلات ناویر-استوکس میانگین گیری شده رینولدز با مدل آشفتگی اسپالارت-الماراس توسط رهیافت حجم محدود حل شده اند. چهار ایرفویل مختلف جهت ایجاد شکل مسیرهای مختلف طراحی گردید. برای قابل مقایسه کردن ایرفویل ها سطح بالایی آنها کاملا یکسان طراحی شدند. نتایج نشان داد که مسیر واگرا فشار روی

دانلود فایل word جايگاه آمايش سرزمين در سازماندهي سياسي فضاي استان گيلان

س یا همایش : همايش آمايش سرزمين،جايگاه خزر و چشم انداز توسعه گيلانتعداد صفحات :25چکیده مقاله: آمایش سرزمین در واقع شامل اقدامات ساماندهی و نظامبخشی به فضای طبیعی، اجتماعی و اقتصادی در سطوح ملی و منطقهای است که براساس تدوین اصلیترین جهتگیریهای توسعه بلندمدت کشور در قالب تلفیق برنامهریزیهایی از بالا و پایین و با تکیه بر قابلیتها،توانمندیها و محدودیتهای منطقهای در یک برنامهریزی هماهنگ و بلندمدت صورت میگیرد این رویکرد زمینه تعامل میان سه عنصر انسان، فضا و فعالیت و ارایه چیدمان منطقی فعالیتها در عرصه سرزمین را فراهم میکند. سازماندهی مناسب فعالی