دانلود فایل word تاثير هشت هفته تمرين همزمان با مکمل ياري ال_آرژنين بر پروفايل ليپيدي و ترکيب بدن مردان سالمند

س یا همایش : دومين همايش ملي دستاوردهاي نوين تربيت بدني و ورزشتعداد صفحات :14چکیده مقاله: پژوهش حاضر قصد دارد دانلود فایل word تاثير هشت هفته تمرين همزمان با مکمل ياري ال_آرژنين بر پروفايل ليپيدي و ترکيب بدن مردان سالمند را مورد بررسی قرار دهد. با افزایش سن در دوران سالمندی ظرفیت های فیزیولوژیکی از قبیل پروفایل لیپیدی و ترکیب بدن تغییر می کند. روش های زیادی برای مبارزه با تغییرات مخرب ظرفیت های فیزیولوژیک در دوران سالمندی وجود دارد. تمرینات ورزشی و استفاده از مکمل های ارگوژنیک یکی از این روش ها می باشد. 33 مرد سالمند با میانگین سنی 4/61 ± 67/77 به صورت تصادفی در 3 گروه 11 نفری (گروه تمرین همزمان + مکمل، تمرین همزمان + دارونما و گروه کنترل) تقسیم شدند. تمرینات شامل

دانلود فایل word صورت و سيرت حاکمان در شعر فرخي سيستا ني

س یا همایش : کنگره بين المللي زبان و ادبياتتعداد صفحات :27چکیده مقاله: هدف از این مقاله بررسی دورنمایه ها، مضامین و محتوای اثر، جهان بینی و فکر و فرهنگ حاکمان در دیوان شاعرنامی سبک خراسانی ابوالحسن علی بن جولوغ فرخی سیستانی، تحت عنوان صورت وسیرت حاکمان می باشد.همچنین با ژرف نگری در دیوان اشعار این شاعر برجسته به طور طبیعی میتوان، شناخت روشنی از سیمای حاکمان و امرا و آراء و عقاید و اندیشههای آنان در دوره مورد نظر به دست آورد و با نگاهی به زندگی نامه و محیطاجتماعی، سیاسی آنان، ویژگیهای برجسته حاکمانی را که فرخی به مدح وستایش آنان پرداخته به وضوح م

دانلود فایل word بررسي وضعيت و تاثير ترسلات در ادب فارسي

س یا همایش : کنگره بين المللي زبان و ادبياتتعداد صفحات :14چکیده مقاله: هدف تحقیق حاضر دانلود فایل word بررسي وضعيت و تاثير ترسلات در ادب فارسي، و در نتیجه بررسی اهمیت نامه ها و ترسلات از زمان قدیم تا کنون، و بررسی تلاش نیاکان ایرانی برای به کمال رسیدن فن ترسلاتو بررسی سیر تاریخی نامه نگاری و ترسل در زبان فارسی می باشد. روش تحقیق توصیفی تحلیلی، و شیوه گرداوری اطلاعات کتابخانه ای است. نتایج تحقیق نشان می دهد که نشانههای نویسندگی درایران به ششصد سال قبل از میلاد مسیح در زمان هخامنشی نمایان میشود ولی تدوین منشات فارسی از دوره غزنویان آغاز گردیده و دردوره سلجوقیان به کمال خود رسیده است. در دوره صفویان باف