دانلود فایل word شبيه سازي ديناميک مولکولي تاثير ميزان آب دوستي و آب گريزي صفحات بر خواص آب محدود شده در فضاي نانومتري

یا همایش : نخستين کنفرانس سراسري تحقيقات جديد در شيمي، مهندسي شيمي و نفتتعداد صفحات :4چکیده مقاله: در این کار تاثیر میزان آب دوستی و آب گریزی صفحات بر خواص آب محدود شده در فضای نانومتری با استفاده از روش شبیه سازی دینامیک مولکولی مورد مطالعه قرار گرفته است . نتایج بدست آمده نشان می دهد که با افزایش سهم جاذبه در پتانسیل بین مولکولی صفحه گرافن و سیال دانسیته آب و دانسیته پیوند هیدروژنی در کنار صفحات افزایش می یابد.

دانلود فایل word ارزيابي پتانسيل روانگرايي خاکها با استفاده از روش ادريس بولانگر 2010 و روش احتمالاتي براساس نتايج آزمون مقاومت نفوذ استاندارد SPT در محدوده غرب تبريز

س یا همایش : نهمين همايش زمين شناسي مهندسي و محيط زيست ايرانتعداد صفحات :16چکیده مقاله: خاکهای ماسه ای اشباع هنگامی که تحت اثر ارتعاشهای زلزله قرار گیرند، ممکن است شبیه گل مایع ناگهان به شکل یک سیال درآیند این پدیده روانگرایی نامیده می شود، در این مقاله برای ارزیابی پتانسیل روانگرایی خاکها براساس عدد مقاومت نفوذ استاندارد SPT از روش ادریس و بولانگر 2010 استفاده شده، سپس براساس مدل احتمالاتی جوانگ و همکاران 2002 اقدام به ارزیابی احتمالاتی آن شده است در انتها نیز با استفاه از نرم افزار Arc GIS اقدام به پهنه بندی مقادیر شاخص پتانسیل روانگرایی PL و شاخص شدت

دانلود فایل word بررسي تلميحات اساطيري درديوان سنايي

س یا همایش : کنگره بين المللي زبان و ادبياتتعداد صفحات :20چکیده مقاله: یکی از امکاناتی که شاعر می تواند نقش خیال انگیزی در شعر را به کمال برساند، تلمیح است و تلمیح این امکان را به شاعریا سخنور می دهد تا معانی بسیار گسترده را در کمترین کلمات بگنجاند. در این پژوهش سعی بر این شده است تا تلمیح اساطیری - حماسی به عبارتی، شاهنامه ای ، در قصاید سنایی غزنوی بررسی شود اگر چه سنایی جز شاعرانی است که زیاد به تلمیح اسلامی ومذهبی پرداخته است اما به خاطر ارگ ملیش وعلاقه ای که به فرهنگ واساطیر ایران داشته، در اثنای کلام خویش - که کلامی کاملا عرفانی و مذهبی - بوده به