دانلود فایل word اسطوره و ادبيات مدرن

س یا همایش : کنگره بين المللي زبان و ادبياتتعداد صفحات :12چکیده مقاله: اسطورهها که زمانی شالوده تفکر و اخلاق را تشکیل میدادند، کجا رفته اند امروز کجا میتوان آن ها را بازجست در پی پاسخ به این پرسشها صرف نظر از تعاریف کلی و رایج در مورد اسطوره، به بررسی دیدگاههایی می پردازیم که دربارهشکلها و کارکردهای امروزین اسطوره نظریه پردازی کردهاند . سپس با نقد نظریهها یی که شکل نوین اسطوره را در جوامع صنعتی و در مفاهیمی چون قدر،، مد، همسان گرایی و اساطیر رسانهای جست وجو میکنند، به رویه دیگر اسطوره امروز- که نه وجه قدرتمند و همهگیر و اعتقادی اسطوره که وجه نماد

دانلود فایل word بررسي تاثير بازاريابي و چابکي سازمان برعملکرد مالي با استفاده از مدل معادلات ساختاري (مطالعه موردي: بانک صادرات شهر اهواز)

س یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي اقتصاد،مديريت،حسابداري با رويکرد ارزش آفرينيتعداد صفحات :18چکیده مقاله: این تحقیق با هدف بررسی تاثیر چابکی سازمان و بازاریابی بر عملکرد مالی در بانک صادرات اهواز صورت گرفته است. در این تحقیق سرعت، شایستگی، پاسخگویی و انعطاف پذیری به عنوان ابعاد چابکی سازمان، فروش، مدیریت بازار، سهم بازار به عنوان ابعاد بازاریابی و مدیریت ارزش، کنترل ریسک و کنترل هزینه به عنوان ابعاد عملکرد مالی در نظر گرفته شده است. از نظر دسته بندی تحقیقات بر حسب هدف یک تحقیق کاربردی می باشد، از نظر نحوه گردآوری داده ها توصیفی- غیرآزما

دانلود فایل word بررسي ارتباط بين ساختار مالکيت و ساختار سرمايه با عملکرد شرکت در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

س یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي اقتصاد،مديريت،حسابداري با رويکرد ارزش آفرينيتعداد صفحات :17چکیده مقاله: هیات مدیره به عنوان یک ابزار حاکمیت شرکتی بهوسیله ترکیب، سازماندهی درونی و فرایندهای تصمیمگیری خود به بهبود اثربخشی خود و در نتیجه بهبود عملکرد شرکت کمک می کند. همچنین تصمیم گیری در مورد ساختار سرمایه یکی از چالش برانگیزترین مسایل پیش روی شرکت ها بوده که در مورد بقای حیات آنها نیز ضروری می باشد. در این پژوهش ارتباط بین ساختار مالکیت و ساختار سرمایه با عملکرد شرکت بررسی شده است. آزمون فرضیات تحقیق به کمک رگرسیون چند گانه به با کنترل ع