دانلود فایل word نقش زنان در مديريت پسماند شهري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word نقش زنان در مديريت پسماند شهري :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي عمران، معماري، مديريت شهري و محيط زيست در هزاره سوم

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

نیمی از جمعیت جهان را زنان تشکیل داده ولی نقش آنان در آینده جوامع، بیش از یک نیمه است . زنان نخستین آموزگار وشکل دهنده شخصیت اصلی کودکانند .دامان مادر، اولین مدرس های است که کودک ، علاوه بر الفبای عشق و محبت،اصول زندگی و رفتارهای اجتماعی را در آن فرا م یگیرد و با خوب و بد زندگی آشنا م یشو د .در سا لهای اولیه دوران آموزش ابتدایی هم، معمولا آموزگاران کودکان، زنان هستند .پس به جرات م یتوان گفت نقش آنان در توسعه و پیشرفتجوامع، اهمیت بسیاری دارد .بنابراین هر چه آگاهی زنان افزایش یابد، جامعه ب ه سوی ترقی و پیشرفت گام خواهدبرداشت .خوشبختانه زنان کشور ما در زمین ههای اجتماع ی و فرهنگی، بسیاری از دانستن یها را م یدانن د .اما متاسفانه از آن جایی که تا کنون به مسایل محیط زیست آن چنان که باید اهمیت داده نشده است بر آن شدیم تا با انتشار نکته هایی مرتبط با حفظ محیط زیست، دانست یهای لازم را در این باره در اختیار آموزگاران اصلی جامعه قرار دهیم

لینک کمکی