دانلود فایل word نقش طراحي فضاها با رويکرد معمارى معاصر در توسعه گردشگرى مطالعه موردي: پل طبيعتگردي شهر تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word نقش طراحي فضاها با رويکرد معمارى معاصر در توسعه گردشگرى مطالعه موردي: پل طبيعتگردي شهر تهران :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي عمران، معماري، مديريت شهري و محيط زيست در هزاره سوم

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

امروزه با ظهور شهرهای جهانی و گسترش مرزهای جهانی شدن به مثابه مولفهای تاثیرگذار بر اقتصاد، صنعت، بالاخص صنعت معماری شهرها، از مهمترین مقولات در حوزه شناخت و تعیین جایگاه واقعی معماری در عصر نوین جهانی است. هدف از مطالعه پیش رو، پی بردن به نقش طراحی فضاها با رویکرد معمارى معاصر در توسعه گردشگرى میباشد. تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی می باشد که نوع آن توصیفی تحلیلی بوده و روش گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانهای میدانی صورت گرفت. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل اساتید و کارشناسان رشته معماری دانشگاههای شهر تهران )که قبلا از پلطبیعتگردی بازدید داشتند( بودند که به روش نمونهگیری تصادفی و نمونه در دسترس انتخاب شده و پرسشنامه محقق ساخته با روایی و پایایی مناسب بین آنان توزیع گردید. نتایج تحقیق حاضر نشان میدهدکه بین توسعه گردشگری درون شهری و طراحی فضا )فضای سبز، فضای تردد و فضاهای اقامتی( با رویکرد معاصر رابطه معناداری وجود دارد.

لینک کمکی