دانلود فایل word نقش فضاهاي عمومي پارک موزه انرژي در فرهنگ سازي مصرف انرژي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word نقش فضاهاي عمومي پارک موزه انرژي در فرهنگ سازي مصرف انرژي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي عمران، معماري، مديريت شهري و محيط زيست در هزاره سوم

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

در چهان امروز دغدغه کمبود انرژی زمینه را برای مطالعات گوناگون در رابطه با انرژی فراهم آورده است ازاینروجهت بهینهسازی مصرف انرژی و آگاهی عمومی جامعه طراحی فضاهای عمومی شهری هم چون پارک موزهها باموضوع انرژی در این زمینه میتواند تاثیرگذار باشد و بسترسازی مناسبی در بین افراد جامعه در رابطه با استفاده از انرژیهای پاک و افزایش سطح آگاهی و فرهنگسازی معماری پایدار در سطح جامعه ایجاد نماید؛ بنابراین در اینتحقیق به بررسی چگونگی نقش فضاهای عمومی در فرهنگسازی مصرف انرژی در جامعه با استفاده از روش مطالعاتی و کتابخانهای پرداختهشده است. نتایج تحقیق بیان میدارند که کاربرد فضاهای عمومی میتواند نقش موثریدر ارتقا آگاهی و فرهنگ جامعه در زمینه بهینهسازی مصرف انرژی در جهان داشته باشد

لینک کمکی