دانلود فایل word نقش مشارکت مردمي در کاهش خسارات ناشي از زلزله مطالعه موردي : روستاهاي شهرستان دزفول

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word نقش مشارکت مردمي در کاهش خسارات ناشي از زلزله مطالعه موردي : روستاهاي شهرستان دزفول :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي عمران، معماري، مديريت شهري و محيط زيست در هزاره سوم

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

یکی از مباحث و دغدغههای عمده توسعه روستایی توجه به مخاطرات و بحرانهایی است که به طور نسبتا دایمی سکونتگاههای روستایی را با دگرگونیها و تحولات غیر منتظره روبرو میسازد. موضوعی که اکثر روستاهای کشور با آن مواجه هستند ماهیت غیر مترقبه بودن غالبحوادث طبیعی است. در همین راستا هدف از پژوهش حاضر، بررسی نقش مدیت بحران با رویکرد مشارکت مردمی هنگام وقوع زلزله درروستاهای شهرستان دزفول میباشد. روش تحقیق در این پژوهش به صورت تحلیلی- پیمایشی و مبتنی بر مطالعات کتابخانهای- میدانی )پرسشنامه( و جستجو در پایگاههای اینترنتی میباشد که برای تجزیه و تحلیل دادهها از آزمونهای آماری نرمافزار SPSS استفاده میشود.پاسخ دهندگان معتقدند که وجود مدیریت بحران توانایی میتواند در کاهش آسیبهای ناشی از بحران زلزله نقش اساسی ایفا کند. همچنینبین مشارکت مردم و کاهش آثار ناشی از زلزله ارتباط معنیدار از نوع مثبت و مستقیمی، میان تاثیر میزان مشارکت مردم و کاهش خسارات زلزله وجود دارد. در نهایت بر اساس مدل AHP نیز به اولویت بندی ابعاد موثر بر آسیبپذیری روستاها پرداخته شد که ضعف در نهادسازیو در واقع شکل دادن مدیریت بحران در منطقه به عنوان موثرترین عامل، ضعف در زیرساختهای فیزیکی و فقدان آنها در مرتبه دوم و ضعفمشارکت مردم محلی و آگاهی آنها به عنوان آخرین اولویت و کم اثرترین عامل در آسیب پذیری منطقه در برابر بحران زلزله به ترتیب اولویت قرار گرفتند.

لینک کمکی