دانلود فایل word ويژگيها و ضرورت تطابق شکل بازارها با شرايط اقليمي در مناطق خشک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word ويژگيها و ضرورت تطابق شکل بازارها با شرايط اقليمي در مناطق خشک :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي عمران، معماري، مديريت شهري و محيط زيست در هزاره سوم

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

بازار به عنوان معبر اصلى و شاهرگ ارتباطى اقتصادى در شهرهاى مناطق خشک با داشتن پوشش پیوسته، فضایى محصور را ایجاد نموده که از طریق منافذ و روزنهها نور موردنیاز خود را تامین مىکند. بازار در عین عملکرد نقش ارتباطى اقتصادى خود داراى بار ارزشى فراوانى بوده و به تناسب شرایط محیطى در گذشته طراحى مىشده و به همین علت داراى پیوند کالبدى بناهاى اطراف خود مىباشد بهگونهاى که بیانگر فضایى وحدت یافته در عین تنوع و کثرت مىباشند و با وجود تعدد عملکردها مناسب و سلسله مراتبى توسعه یافته است

لینک کمکی