دانلود فایل word بررسي تاثير موانع صادراتي بر عملکرد صادراتي شرکت هاي توليد صادراتي شهرتبريز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسي تاثير موانع صادراتي بر عملکرد صادراتي شرکت هاي توليد صادراتي شهرتبريز :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي مديريت و اقتصاد مقاومتي

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر موانع صادراتی (با مولفههای ترس از عدم وصول مطالبات، عدم حمایت دولت، موانع رویهای و فقدان صلاحیت شرکت) بر عملکرد صادراتی میباشد. جامعهی آماری تحقیق جاری، شرکتهای تولیدی صادراتی شهر تبریز که بهوسیله نمونهگیری چندمرحلهای 4 شرکت (شونیز، آذران پلاستیک، آذران تحریرات و هواسان) انتخاب شدند. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 65 نفر انتخاب شدند. ابزار جمعآوری دادهها پرسشنامه طیف پنج گزینهای لیکرت، میباشد. نتایج نشان داد موانع صادراتی (با مولفههای ترس از عدم وصول مطالبات، عدم حمایت دولت، موانع رویهای و فقدان صلاحیت شرکت) بر عملکرد صادراتی تاثیر منفی دارند.

لینک کمکی